Kainuun sote 11.7: Yksi tartunta - Muistutus määräyksistä - Maahantuloasetus voimaan

Kainuun sote 11.7: Yksi tartunta - Muistutus määräyksistä - Maahantuloasetus voimaan

Yk­si uu­si tar­tun­ta ka­ran­tee­nis­sa ole­val­la

Kai­nuus­sa on lauan­tai­na to­det­tu yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta hen­ki­löl­lä, jo­ka on ol­lut aiem­man al­tis­tuk­sen vuok­si ka­ran­tee­nis­sa.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus­lu­ku on hie­man las­ke­nut ja on täl­lä het­kel­lä 43,1/100 000/14 vrk.

Muis­tu­tus vi­ra­no­mais­ten mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta

Ko­ro­na­pan­de­mian pit­kit­tyes­sä on ha­vait­ta­vis­sa kan­sa­lais­ten vä­sy­mis­tä voi­mas­sa ole­vien oh­jei­den ja mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa. Ter­veys­vi­ra­no­mai­sil­la on lais­sa sää­det­ty vel­vol­li­suus toi­mia yleis­vaa­ral­lis­ten tar­tun­ta­tau­tien tor­ju­mi­sek­si ja sii­hen liit­tyen on esi­mer­kik­si mah­dol­li­suus mää­rä­tä hen­ki­löi­tä ka­ran­tee­niin tai eris­tyk­seen. Nä­mä toi­met ei­vät ole va­paaeh­toi­sia eli hen­ki­lö it­se ei voi lo­pet­taa tai rik­koa an­net­tu­ja mää­räyk­siä.

Edel­leen ko­ros­te­taan, et­tä tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kaan sai­ras­tu­neen tai sai­ras­tu­neek­si epäil­lyn tu­lee an­taa asiaa sel­vit­tä­väl­le vi­ra­no­mai­sel­le tie­to­ja tau­din le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si. Vält­tä­mät­tö­miä tie­to­ja ovat mm. tar­tun­taan tai al­tis­tuk­seen liit­ty­vät ajan­koh­dat, pai­kat ja hen­ki­löi­den ni­met.

Tar­tun­ta­tau­ti­lain rik­ko­mi­ses­ta voi­daan ran­gais­ta ri­kos­lain mu­kaan ter­vey­den­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta tai -rik­ko­muk­ses­ta.

Maa­han­tu­lo­na­se­tus voi­maan maa­nan­tai­na 12.7

Val­tio­neu­vos­to on sää­tä­nyt ase­tuk­sen ter­veys­tur­val­li­suu­den maa­han­tu­lo­mal­lis­ta. Suo­meen saa­pu­vil­ta hen­ki­löil­tä edel­ly­te­tään 12.7.2021 al­kaen to­dis­tus­ta saa­dus­ta ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jas­ta tai kuu­den kuu­kau­den si­säl­lä sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­vi­rus­tau­dis­ta. Jos hen­ki­löl­lä on esit­tää to­dis­tus jom­mas­ta­kum­mas­ta edel­lä mai­ni­tus­ta, ei hä­nel­tä edel­ly­te­tä saa­pues­saan mui­ta ter­veys­tur­val­li­suus­toi­mia.

Muus­sa ta­pauk­ses­sa tu­lee esit­tää to­dis­tus en­nen maa­han saa­pu­mis­ta teh­dys­tä ne­ga­tii­vi­ses­ta ko­ro­na­vi­rus­tes­tis­tä tai to­dis­tus vä­hin­tään 14 vuo­ro­kaut­ta en­nen maa­han saa­pu­mis­ta saa­dus­ta en­sim­mäi­ses­tä ro­ko­tean­nok­ses­ta. Mo­lem­mis­sa edel­lä mai­ni­tuis­sa ta­pauk­sis­sa hen­ki­lön tu­lee li­säk­si käy­dä tes­tis­sä 3–5 vuo­ro­kau­den ku­lut­tua maa­han saa­pu­mi­ses­taan. Kon­tak­te­ja tu­lee vält­tää ja py­sy­tel­lä ko­to­na tai ma­ja­pai­kas­sa, kun­nes ne­ga­tii­vi­nen tu­los on var­mis­tu­nut.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kan pa­kol­li­sis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta ku­mo­taan 12.7. al­kaen, ja voi­maan as­tu­vat edel­lä ku­va­tut Val­tio­neu­vos­ton maa­han­tu­loa­se­tuk­sen mu­kai­set mää­räyk­set. Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­paik­ka on avoin­na hen­ki­lö­lii­ken­teel­le klo 8.00 - 19.00. Kai­nuun so­ten ko­ro­na­tes­tia­se­ma jat­kaa edel­leen Var­tiuk­ses­sa.

Pää­tök­set ovat voi­mas­sa si­sä­ra­jo­jen osal­ta 25.7.2021 ja ul­ko­ra­jo­jen osal­ta 22.8.2021 saak­ka. Oh­jei­ta ra­ja­ny­li­tyk­seen se­kä li­sä­tie­to­ja poik­keuk­sis­ta ja tul­kin­taoh­jeis­ta saa par­hai­ten verk­ko-osoit­tees­ta ra­ja.fi.

EU:n ko­ro­na­to­dis­tus osoit­tees­ta kan­ta.fi

Ul­ko­mail­le mat­kus­ta­mis­ta tu­lee edel­leen har­ki­ta tark­kaan. Vält­tä­mät­tö­mis­sä mat­kus­tus­ta­pauk­sis­sa tu­lee en­nen mat­kaa it­se sel­vit­tää mi­tä koh­de­maan ra­ja­ny­li­tyk­seen tar­vi­taan. EU:n ko­ro­na­to­dis­tus­ta voi­daan käyt­tää ra­ja­ny­li­tys­ti­lan­teis­sa EU-alueel­la. To­dis­tuk­set ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­ses­ta ja sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­vi­rus­tau­dis­ta ovat saa­ta­vil­la Oma­kan­nas­ta 14.7. al­kaen. Sa­mas­ta pal­ve­lus­ta löy­tyy jo EU:n ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus.

Suo­mes­ta ul­ko­mail­le mat­kus­ta­mi­sen ta­kia teh­tä­vät ko­ro­na­tes­tit to­teu­te­taan yk­si­tyi­ses­sä ter­vey­den­huol­los­sa. Nä­mä ko­ro­na­tes­tit ovat mak­sul­li­sia, ei­vät­kä kuu­lu KE­LA-kor­vauk­sen pii­riin. Suo­meen pa­lat­taes­sa teh­tä­vät tes­tit ovat kui­ten­kin jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa mak­sut­to­mia.

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Takaisin uutisiin