Kainuun sote 11.4.: Kaksi uutta tartuntaa - Kysymykset koronarokotuksista lisääntyneet

Kainuun sote 11.4.: Kaksi uutta tartuntaa - Kysymykset koronarokotuksista lisääntyneet

Kak­si uut­ta tar­tun­taa

Ka­jaa­nis­sa vii­me vii­kon alus­sa al­ka­nees­sa tar­tun­ta­ryp­pääs­sä on to­det­tu kak­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa; yk­si jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la ja toi­nen uu­del­la hen­ki­löl­lä. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen tie­to­jen mu­kaan mer­kit­tä­viä jat­koal­tis­tu­mi­sia ei ole tie­dos­sa.

Po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia on ryp­pääs­sä yh­teen­sä yh­dek­sän ja aiem­pia ka­ran­tee­ne­ja oli voi­mas­sa kol­mel­la­tois­ta.

Ky­sy­myk­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta li­sään­ty­neet

Ko­ro­na­ro­kot­tei­siin liit­ty­vä kes­kus­te­lu on li­sään­ty­nyt vii­me päi­vi­nä. Ro­kot­tei­den saa­ta­vuus ja tur­val­li­suus huo­les­tut­ta­vat ih­mi­siä. Myös Kai­nuun so­tel­le tu­lee aiem­paa enem­män ky­se­lyi­tä omas­ta ro­ko­tus­vuo­ros­ta ja käy­tet­tä­vis­tä ro­ko­teai­neis­ta.

Tyy­ty­mät­tö­myyt­tä ai­heut­taa se­kä ro­ko­tus­vauh­ti ja -jär­jes­tys se­kä ro­ko­te­val­mis­teet.

”Eni­ten ky­sy­tään mi­tä ro­ko­te­val­mis­tet­ta tu­len saa­maan ja mil­loin on mi­nun vuo­ro­ni. Val­ta­kun­nal­li­set oh­jeet ei­vät ole muut­tu­neet: en­sin ro­ko­te­taan yli 70-vuo­tiaat en­si­si­jai­ses­ti mR­NA-val­mis­teil­la eli Pfi­ze­ril­la ja Mo­der­nal­la. Ast­ra­Ze­ne­caa on täl­lä het­kel­lä Kai­nuus­sa käy­tös­sä vain 65 - 69 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mien ro­ko­tuk­siin. Ro­ko­tet­ta ei myös­kään voi it­se va­li­ta”, sel­ven­tää pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Lue koko Kainuun soten 11.4. tiedote täältä:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kaksi-uutta-tartuntaa-kysymykset-koronarokotuksista-lisaantyneet

Takaisin uutisiin