Kainuun sote 11.1.2022: Valtioneuvosto päättänyt ravintolarajoitusten tiukentamisesta sekä koronapassin poistamisesta yleisötilaisuuksissa myös Kainuussa

Kainuun sote 11.1.2022: Valtioneuvosto päättänyt ravintolarajoitusten tiukentamisesta sekä koronapassin poistamisesta yleisötilaisuuksissa myös Kainuussa

Val­tio­neu­vos­to on muut­ta­nut ase­tus­ta, jol­la ra­joi­te­taan ra­vit­se­mis­liik­kei­den toi­min­taa ko­ro­nae­pi­de­mian vuok­si. Jat­kos­sa kaik­ki ra­vin­to­lat tu­lee sul­kea klo 18.00. Li­säk­si ko­ro­na­pas­sin käy­tön ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan tam­mi­kuun lop­puun. Ra­vin­to­loi­den au­kio­loa kos­ke­va ase­tus tu­lee voi­maan 12.1.2022 klo 00 ja on voi­mas­sa 31.1.2022 saak­ka kai­kil­la le­viä­mi­sa­lueil­la.  Ra­joi­tus kos­kee myös ra­vin­to­loi­ta, jot­ka ei­vät an­nos­te­le al­ko­ho­li­juo­mia (mm. kah­vi­lat ja pi­ka­ruo­ka­lat). Ra­vin­to­lan saa pi­tää avoin­na asiak­kail­le klo 05-18; an­nis­ke­lu kai­kis­sa ra­vin­to­lois­sa päät­tyy klo 17. Ko­ro­na­pas­sin käyt­tö ei va­pau­ta ra­vit­se­mis­liik­kei­tä asia­kas­paik­ka­mää­rää se­kä an­nis­ke­lu- ja au­kio­loai­ko­ja kos­ke­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta. 

Val­tio­neu­vos­to on päi­vit­tä­nyt myös tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 i §:n no­jal­la an­net­tua ase­tus­ta ko­ro­na­pas­sin käy­tön ra­joit­ta­mi­ses­ta mää­räai­kai­ses­ti. Käy­tän­nös­sä tä­mä tar­koit­taa si­tä, et­tä 31.1.2022 saak­ka ko­ro­na­pas­sia ei voi käyt­tää ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja asia­kas­ti­lois­sa vaih­toeh­to­na alueel­li­sil­le ra­joi­tuk­sil­le. Ase­tus kos­kee kaik­kia ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja asia­kas­ti­lo­ja, joi­hin koh­dis­tuu voi­mas­sa ole­via ra­joi­tuk­sia.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on kiel­tä­nyt Kai­nuus­sa ylei­set ko­kouk­set ja ylei­sö­ti­lai­suu­det, jos si­sä­ti­lois­sa osal­lis­tu­jia on yli 20 tai ul­ko­na yli 50 hen­ki­löä. Kai­nuus­sa toi­mi­ti­lo­ja ei ole mää­rät­ty sul­jet­ta­vik­si. Kun­nat ja yk­si­tyi­set toi­mi­jat voi­vat sil­ti ra­joit­taa omia toi­min­to­jaan ti­lan­teen edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la.

Toi­min­nan­har­joit­ta­jia tai ti­lo­jen hal­ti­joi­ta kos­ke­vat ylei­ses­ti tar­tun­ta­tau­ti­lain 58c §:n vel­voit­teet huo­leh­tia riit­tä­väs­tä väl­jyy­des­tä, hy­gie­nia­toi­mis­ta se­kä osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si.

Kai­nuu­seen ei tois­tai­sek­si esi­te­tä li­sä­ra­joi­tuk­sia

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on tiis­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan kä­si­tel­lyt maa­kun­nan ti­lan­net­ta ja to­den­nut, et­tä li­sä­ra­joi­tuk­sia ei tois­tai­sek­si esi­te­tä Val­tio­neu­vos­ton uu­sien ase­tus­muu­tos­ten voi­maan tul­les­sa.

Ko­ro­na­ti­lan­teen jat­kues­sa vai­kea­na ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä päi­vit­ti alueel­la voi­mas­sa ole­via suo­si­tuk­sia seu­raa­vil­ta osin:

  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia ei suo­si­tel­la jär­jes­tet­tä­väk­si
  • Maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta ei suo­si­tel­la

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Kainuun soten 11.1.2022 tiedote

 

Takaisin uutisiin