Kainuun sote 11.1.: Koronatartuntojen kasvu jatkuu voimakkaana

Kainuun sote 11.1.: Koronatartuntojen kasvu jatkuu voimakkaana

Maa­nan­tai­na uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja to­det­tiin Kai­nuus­sa 136. Sai­ras­tu­nei­den tai ko­ro­nal­le al­tis­tu­nei­den hen­ki­löi­den ta­voit­ta­mi­ses­sa on usei­den vuo­ro­kau­sien vii­ve.

Po­si­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sen saa­neil­le il­moi­te­taan eris­tys­mää­räyk­ses­tä teks­ti­vies­til­lä tai soit­ta­mal­la. Yh­tey­de­no­tot teh­dään mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta vii­ve kas­vaa tar­tun­ta­mää­rien kas­vaes­sa. Täl­lä het­kel­lä kon­tak­toi­daan 8–9.1. tie­toon tul­lei­ta ta­pauk­sia.

Kai­nuun Pri­kaa­ti on ei­len tie­dot­ta­nut, et­tä va­rus­kun­nas­sa on nyt 47 ko­ro­na­po­si­tii­vi­sek­si tes­tat­tua va­rus­mies­tä. Al­tis­tu­nei­ta ja muis­ta eril­leen ase­tet­tu­ja va­rus­mie­hiä on 160.

Kai­nuus­sa voi­mas­sa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on kiel­tä­nyt Kai­nuus­sa ylei­set ko­kouk­set ja ylei­sö­ti­lai­suu­det, jos si­sä­ti­lois­sa osal­lis­tu­jia on yli 20 tai ul­ko­na yli 50 hen­ki­löä. Ra­joi­tuk­set ei­vät ole voi­mas­sa, jos ti­lai­suuk­sis­sa edel­ly­te­tään ko­ro­na­pas­sia. Kai­nuus­sa toi­mi­ti­lo­ja ei ole mää­rät­ty sul­jet­ta­vik­si. Kun­nat ja yk­si­tyi­set toi­mi­jat voi­vat sil­ti ra­joit­taa omia toi­min­to­jaan ti­lan­teen edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la.

Toi­min­nan­har­joit­ta­jia tai ti­lo­jen hal­ti­joi­ta kos­ke­vat ylei­ses­ti tar­tun­ta­tau­ti­lain 58c §:n vel­voit­teet huo­leh­tia riit­tä­väs­tä väl­jyy­des­tä, hy­gie­nia­toi­mis­ta se­kä osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si.

”Esi­mer­kik­si las­ten lii­kun­ta­har­ras­tuk­siin ei ole ase­tet­tu eril­li­siä ra­joi­tuk­sia. Kai­nuus­sa on voi­mas­sa suo­si­tus vä­hen­tää lä­hi­kon­tak­te­ja, jo­ten har­ras­tuk­sis­sa­kin la­jis­ta tai toi­min­nas­ta riip­pu­mat­ta ter­veys­tur­val­li­suus on huo­mioi­ta­va mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti”, muis­tut­taa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

”Täl­lä het­kel­lä tar­tun­to­jen kas­vu­vauh­ti viit­taa noin tu­han­nen ta­pauk­sen viik­ko­tah­tiin eli yli pro­sent­ti kai­nuu­lai­sis­ta sai­ras­tui­si vii­kos­sa. Li­sä­ra­joi­tus­ten aset­ta­mi­nen voi siis ol­la edes­sä – al­tis­tu­nei­den mää­rä kas­vaa, em­me­kä pys­ty ta­voit­ta­maan hen­ki­löi­tä niin, et­tä jäl­ji­tyk­sel­lä es­tet­täi­siin mer­kit­tä­väs­ti epi­de­mian le­viä­mis­tä” ar­vioi pan­de­mia­pääl­lik­kö. 

Ko­ro­na­tar­tun­toi­hin liit­ty­viä oh­jei­ta

Kai­nuun so­te oh­jeis­taa hen­gi­tys­tieoi­rei­set (mm. nu­ha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, kuu­me) se­kä ko­ro­na­tar­tun­nal­le al­tis­tu­neet hen­ki­löt oh­ja­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin. Ai­ka va­ra­taan en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­pal­ve­lus­ta Oma­so­te.kai­nuu.fi (pu­he­li­mit­se 040 165 0020).

Mi­kä­li on al­tis­tu­nut tar­tun­nal­le, mut­ta on oi­ree­ton, ke­ho­te­taan jää­mään ko­tiin omaeh­toi­seen ka­ran­tee­niin ja odot­ta­maan tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen yh­tey­de­not­toa. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ot­taa yh­teyt­tä, mi­kä­li on saa­nut hen­ki­lön yh­teys­tie­dot ja hä­net on ar­vioi­tu al­tis­tu­neek­si. Yh­tey­de­no­tos­sa voi ol­la mer­kit­tä­vää vii­vet­tä.

Eris­tyk­seen mää­rät­tyä hen­ki­löä pyy­de­tään il­moit­ta­maan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nas­taan lä­hi­pii­riin­sä kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le tai muil­le hen­ki­löil­le, joi­den kans­sa hän on ol­lut te­ke­mi­sis­sä kak­si vuo­ro­kaut­ta en­nen oi­rei­den al­kua tai po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta, jot­ta al­tis­tu­neet tie­tä­vät ha­keu­tua tes­tiin. Jäl­ji­tys­tä no­peut­taa, jos eris­tyk­seen mää­rät­ty lis­taa val­miik­si al­tis­ta­miaan hen­ki­löi­tä ja hei­dän yh­teys­tie­to­jaan se­kä ta­paa­mi­sa­jan­koh­tia. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys voi pyy­tää tar­vit­taes­sa lis­taus­ta käyt­töön­sä.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­ty­sa­pu­pu­he­li­meen 116 117 ei tu­le soit­taa ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­siin tai al­tis­tu­mi­siin liit­ty­viin tie­dus­te­lui­hin liit­tyen. Päi­vys­tyk­seen tu­lee soit­taa, mi­kä­li voin­ti mer­kit­tä­väs­ti huo­no­nee tai tar­vit­see muu­ten kii­reel­li­ses­ti hoi­don tar­peen ar­vioin­tia. Hä­tä­ta­pauk­ses­sa soi­tet­ta­va hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Uu­si ro­ko­tus­pis­te avau­tuu Ka­jaa­niin

Kes­ki­viik­ko­na 12.1. Ka­jaa­niin ava­taan uu­si ro­ko­tus­pis­te osoit­tees­sa Ki­sa­tie 30 (ent. Kuur­nan kir­jas­ton ti­la). Ki­sa­tiel­tä saa yli 12-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ja ris­ki­ryh­mien inf­luens­sa­ro­ko­tuk­sia ar­ki­päi­vi­sin il­man ajan­va­raus­ta.

Li­sä­tie­to­ja ro­ko­tuk­siin ja ko­ro­naoh­jei­siin saa Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

 

Kainuun soten 11.1.2022 tiedote

Takaisin uutisiin