Kainuun sote 10.8.: Koronarokote on suoja sekä itselle että läheisille

Kainuun sote 10.8.: Koronarokote on suoja sekä itselle että läheisille

Maa­nan­tai­na 9.8. on Kai­nuus­sa to­det­tu 3 uut­ta ko­ro­na­ta­paus­ta. Tar­tun­nan saa­neis­ta 2 on ol­lut jo ka­ran­tee­nis­sa al­tis­tu­mi­sen vuok­si. Uu­sia ka­ran­tee­ne­ja on mää­rät­ty 13 kpl. Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 135,2/ 100 000 / 14 vrk. Ko­ko Kai­nuu on edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa.

Ro­ko­tu­sai­ko­ja ja ro­kot­tei­ta on Kai­nuus­sa hy­vin saa­ta­vil­la

Kai­nuus­sa kaik­kien 12 vuot­ta täyt­tä­nei­den ja si­tä van­hem­pien on mah­dol­lis­ta saa­da ko­ro­na­ro­ko­te. ”Ro­kot­tau­tu­mi­nen ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan on ai­noa tie koh­ti nor­maa­lia. Mi­tä kat­ta­vam­pi ro­ko­te­suo­ja on, si­tä no­peam­min pääs­tään eroon ra­joi­tuk­sis­ta.” Kom­men­toi Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te tar­joaa suo­jan ko­ro­na­vi­rus­tau­tia ja eri­tyi­ses­ti sen va­ka­vam­pia muo­to­ja vas­taan se­kä es­tää myös vi­ru­sin­fek­tio­ta ja vi­ruk­sen erit­ty­mis­tä se­kä tart­tu­mis­ta ih­mi­ses­tä toi­seen. Toi­sen an­nok­sen jäl­keen se­kä mR­NA-ro­kot­tei­den et­tä ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­kot­teen suo­ja­te­ho nou­see erit­täin hy­väk­si, tau­din vai­keu­sas­tees­ta riip­puen jo­pa 80–100 pro­sent­tiin. Kah­den ro­ko­tean­nok­sen saa­dun suo­jan jäl­keen ko­ro­nal­le al­tis­tu­nei­ta ei mää­rä­tä enää ka­ran­tee­niin. Suo­mes­sa käy­tös­sä ole­vat ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teet an­ta­vat ny­ky­tie­don mu­kaan suo­jaa myös uu­sia vi­rus­va­riant­te­ja vas­taan. Ne suo­jaa­vat eri­tyi­ses­ti muun­nok­sien ai­heut­ta­mil­ta va­ka­vil­ta tau­ti­muo­doil­ta.

Ro­ko­teai­ko­ja ja ro­kot­tei­ta on Kai­nuus­sa hy­vin saa­ta­vil­la. Ro­ko­tu­sa­jan­va­raus suo­si­tel­laan teh­tä­väk­si en­si­si­jai­ses­ti ver­kos­sa, osoit­tees­sa oma­so­te.kai­nuu.fi tai soit­ta­mal­la ta­kai­sin­soit­to­nu­me­roon 044 709 3788. Kai­kis­sa Kai­nuun kun­nis­sa on ro­ko­tus­pis­teet ja ro­ko­te on il­mai­nen.

Ko­ro­na­vi­rus ei tut­ki­mus­ten mu­kaan tar­tu elin­tar­vik­kei­den vä­li­tyk­sel­lä

Ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den ta­pauk­sen myö­tä on he­rän­nyt kes­kus­te­lu sii­tä, voi­ko ko­ro­na­vi­rus le­vi­tä mar­jo­jen ja mui­den elin­tar­vik­kei­den vä­li­tyk­sel­lä. Kai­nuun so­te ker­toi aiem­mis­sa tie­dot­teis­saan, et­tei vi­rus le­viä elin­tar­vik­keis­ta ja pe­rus­taa kan­tan­sa ruo­ka­vi­ras­ton tie­toon. Tä­män­het­ki­sen tie­don mu­kaan ko­ro­na­vi­rus tart­tuu sai­ras­tu­nees­ta ih­mi­ses­tä pi­sa­ra­tar­tun­ta­na toi­seen ih­mi­sen, kun sai­ras­tu­nut ys­kii tai ai­vas­taa. Tois­tai­sek­si yh­den­kään ih­mi­sen ei ole to­det­tu sai­ras­tu­neen elin­tar­vik­kei­den vä­li­tyk­sel­lä.

Kainuun soten tiedote 10.8.2021

Takaisin uutisiin