Kainuun sote 10.5. Rokotukset nyt 1971 syntyneille - Kainuussa koronan ilmaantuvuus nollilla

Kainuun sote 10.5. Rokotukset nyt 1971 syntyneille - Kainuussa koronan ilmaantuvuus nollilla

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat 50-vuo­tiai­den ikä­luo­kal­le

Seu­raa­vi­na ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin pää­se­vät tä­nä vuon­na 50 vuot­ta täyt­tä­vät kai­nuu­lai­set. Täs­tä päi­väs­tä al­kaen ajan voi­vat va­ra­ta:

  • 1971 ja si­tä aiem­min syn­ty­neet. Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lun va­li­kos­ta paik­ka­kun­tan­sa ”iän­mu­kai­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­set”
  • 2005 tai si­tä aiem­min syn­ty­neet ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat. Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lun va­li­kos­ta paik­ka­kun­tan­sa ” ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vien ko­ro­na­ro­ko­tuk­set”.

Ro­kot­tei­na kai­kil­le uu­sil­le ro­ko­tet­ta­vil­le käy­te­tään täl­lä het­kel­lä Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan mR­NA-val­mis­tei­ta.

Va­raus- ja muut oh­jeet on koot­tu Kai­nuun so­ten in­fo­si­vul­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.  Ajan­va­raus­nu­me­roon 044 709 3788 pyy­de­tään soit­ta­maan vain, mi­kä­li net­tia­jan­va­raus ei ole mah­dol­lis­ta.

Kai­nuus­sa 60 – 65 -vuo­tiais­ta on tä­hän men­nes­sä ker­taal­leen ro­ko­tet­tu 57 % ja 65 - 69-vuo­tiais­ta 75 %. Ko­ti- ja lai­tos­hoi­don asuk­kaat saa­daan ro­ko­tet­tua toi­seen ker­taan tou­ko­kuun ai­ka­na.

Jat­kos­sa ro­ko­tuk­sia pys­tyt­tä­neen avaa­maan noin kah­den vii­kon vä­lein uu­del­le 10-vuo­ti­si­kä­ryh­mäl­le, el­lei ro­ko­te­toi­mi­tuk­sis­sa tu­le yl­lät­tä­viä muu­tok­sia.

Ei uu­sia tar­tun­to­ja

Kai­nuus­sa ei ole to­det­tu yh­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa 25.4. jäl­keen. Ko­ro­na­vi­ruk­sen 14 vrk:n il­maan­tu­vuus alueel­la on edel­li­sen ker­ran ol­lut nol­la vii­me vuo­den elo­kuus­sa.

”Tar­tun­nat las­ke­vat nyt ko­ko maas­sa. Yk­sit­täi­siä ta­pauk­sia ja uu­sia ryp­päi­tä­kin näh­tä­neen vie­lä, mut­ta ei­kö­hän edes­sä ole rau­hal­li­nen ke­sä”, toi­voo pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set nyt 50 hen­ki­löön

Kai­nuus­sa voi­daan jär­jes­tää enin­tään 50 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia edel­lyt­täen, et­tä niis­sä voi­daan var­mis­taa tar­tun­ta­tau­ti­lain tur­val­li­suus­vel­voit­teet. Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa 10.5. - 31.5.2021.

Ko­ko­nai­so­sal­lis­tu­ja­mää­rä voi ol­la myös suu­rem­pi, mi­kä­li ylei­sö voi­daan si­joit­taa enin­tään 50 hen­gen eril­li­siin kat­so­mo­loh­koi­hin tai vas­taa­viin aluei­siin. Täl­löin on myös huo­leh­dit­ta­va, et­tä kul­ku alue­loh­koi­hin, tur­va­vä­lit, kä­sien puh­dis­ta­mi­nen se­kä sii­vous ovat tar­tun­ta­tau­ti­lain edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la jär­jes­tet­ty.

Voi­mas­sa ovat edel­leen seu­raa­vat suo­si­tuk­set ja oh­jeet:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
  • Al­le 12-v ryh­mä­toi­min­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, 12–17-v suo­si­tel­laan enin­tään 50 hen­ki­lön ryh­miä ja ai­kui­sil­le yk­si­lö­har­ras­tuk­sia ryh­mien si­jaan (ikäih­mis­ten ryh­mä­lii­kun­ta­toi­min­ta ul­ko­ti­lois­sa tur­va­vä­le­jä nou­dat­taen voi käyn­nis­tyä uu­del­leen)
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa.

Ko­ro­na­vies­tin­tä siir­tyy nor­maa­li­ti­laan

Kai­nuun so­ten ko­ro­na­vies­tin­tä on pan­de­mian ai­ka­na toi­mi­nut te­hos­te­tus­ti. Ti­lan­teen rau­hoit­tues­sa siir­ry­tään nor­maa­lim­paan me­net­te­lyyn, jos­sa luo­vu­taan päi­vit­täis­tie­dot­teis­ta ja va­ral­lao­lo­me­net­te­lys­tä. Tie­dus­te­lui­hin vas­ta­taan ta­va­no­mai­seen ta­paan vir­ka-ai­ka­na.

 

Li­sä­tie­to­ja: Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

 

Kainuun soten 10.5.2021 tiedote https://sote.kainuu.fi/uutiset/rokotukset-nyt-1971-syntyneille-kainuussa-koronan-ilmaantuvuus-nollilla

Takaisin uutisiin