Kainuun sote 10.12.: Skoda Transtechin tehtaan ryppäässä 16 uutta tartuntaa - kannustusta rokottautumiseen

Kainuun sote 10.12.: Skoda Transtechin tehtaan ryppäässä 16 uutta tartuntaa - kannustusta rokottautumiseen

Tä­nään il­ta­päi­vään men­nes­sä tie­toon on tul­lut 16 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa Sko­da Trans­tec­hin Otan­mäen teh­taal­la al­ka­nee­seen tar­tun­ta­ket­juun. Yh­teen­sä työn­te­ki­jöi­den tai lä­hi­pii­rin tar­tun­to­ja on tois­tai­sek­si to­det­tu 102.

”Jat­kam­me edel­leen yh­teis­työs­sä työ­ter­veys­huol­lon kans­sa hen­ki­lös­tön tes­tauk­sia en­si vii­kol­la­kin. Laa­ja ket­ju on tär­keä saa­da hal­lin­taan tes­taa­mi­sel­la, kos­ka osa tar­tun­nois­ta on oi­reet­to­mia. Sai­ras­tu­neet ovat tie­to­jem­me mu­kaan lie­väoi­rei­sia, jo­ka viit­taa myös ro­ko­tus­ten suo­jaa­vaan vai­ku­tuk­seen”, to­teaa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Kan­nus­tus­ta ro­kot­tau­tu­mi­seen ja va­ro­toi­mien nou­dat­ta­mi­seen

”Hen­ki­lös­tö on an­ta­nut myön­teis­tä pa­lau­tet­ta run­saas­ta ko­ro­na­tes­taa­mi­ses­ta. Vaik­ka sai­ras­tu­mi­sis­ta on­kin ky­se, ti­lan­teen sel­viä­mi­nen koe­taan myös hel­pot­ta­vak­si”, ku­vai­lee teh­taan tun­nel­mia hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Pek­ka Au­vi­nen.

”Meil­lä on ylei­ses­ti ot­taen hy­vä ro­ko­te­kat­ta­vuus ja eri­lai­sia va­ro­toi­mia nou­da­te­taan hen­ki­lös­tön kes­kuu­des­sa, mut­ta näis­tä huo­li­mat­ta epi­de­mia on le­vin­nyt. Kan­nus­tam­me siis mui­ta­kin edel­leen ha­keu­tu­maan ro­ko­tuk­siin ja it­se ku­ta­kin huo­leh­ti­maan va­ro­vai­suu­des­ta lä­hi­kon­tak­teis­sa”, pai­not­taa Au­vi­nen.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le:
Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen (044 7970 655)
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ju­ha Vier­ros, Sko­da Trans­tech (050 3947 687)

Kainuun soten 10.12.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/skoda-transtechin-tehtaan-ryppaassa-16-uutta-tartuntaa-kannustusta-rokottautumiseen

Takaisin uutisiin