Kainuun sote 10.11.: Alkuviikolla seitsemän uutta koronatartuntaa

Kainuun sote 10.11.: Alkuviikolla seitsemän uutta koronatartuntaa

Al­ku­vii­kol­la seit­se­män uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus vii­kol­la 44 Kai­nuus­sa on 65,5 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk. Pääo­sa tar­tun­nois­ta ja al­tis­tu­mi­sis­ta liit­tyy lä­hi­pii­riin ja ur­hei­lu­har­ras­tuk­siin.

Sot­ka­mon vuo­deo­sas­ton, se­kä Ka­jaa­nin vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen osas­ton ko­ro­na­tar­tun­nat ovat rau­hoit­tu­mas­sa. Osas­to­jen avaa­mis­ta ar­vioi­daan lop­pu­vii­kon ai­ka­na.

Maa­nan­tain ja tiis­tain ai­ka­na on il­men­nyt 7 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Ta­pauk­sia on Suo­mus­sal­mel­la, Ka­jaa­nis­sa, Kuh­mos­sa se­kä Sot­ka­mos­sa. Sot­ka­mos­sa on ta­pah­tu­nut al­tis­tu­mi­nen Laa­vu­baa­ris­sa, Vuo­ka­tis­sa 5.11 klo 20-02 ja 6.11. klo 18-02 vä­li­se­nä ai­ka­na. Pai­kas­sa ky­sei­si­nä ajan­koh­ti­na käy­nei­tä ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­tä il­man ajan­va­raus­ta

Kak­si­tois­ta vuot­ta täyt­tä­neis­tä kai­nuu­lai­sis­ta on en­sim­mäi­sen ro­ko­tu­san­nok­sen saa­nut 86,9%  ja toi­sen ro­kot­teen 81,5%. Ta­voit­tee­na ole­vaan 80% kah­den ro­kot­teen ro­ko­te­kat­ta­vuu­teen on pääs­ty kai­kis­sa Kai­nuun kun­nis­sa. Al­le 40-vuo­tiais­ta kah­des­ti on ro­ko­tet­tu al­le 70 % eli tu­han­net kai­nuu­lai­set ovat saa­neet vas­ta yh­den ro­ko­tuk­sen tai ovat ko­ko­naan il­man ko­ro­na­ro­ko­tet­ta.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan toi­sen ro­ko­tean­nok­sen jäl­keen ko­ro­na­ro­kot­tei­den suo­ja­te­ho va­ka­vaa ko­ro­na­tau­tia vas­taan nou­see yli 90 pro­sent­tiin. Lie­väoi­reis­ta ja oi­ree­ton­ta tar­tun­taa vas­taan te­ho on hie­man hei­kom­pi, mut­ta ylei­ses­ti hy­väl­lä ta­sol­la. Suo­ja va­ka­vaa ko­ro­na­vi­rus­tau­tia vas­taan säi­lyy hy­vä­nä suu­rim­mal­la osal­la väes­töä ai­na­kin kuu­si kuu­kaut­ta. Kol­mat­ta ro­ko­tean­nos­ta suo­si­tel­laan­kin kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le ja lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­kot­teet saa hel­pos­ti kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­tä il­man ajan­va­raus­ta. Ka­jaa­nis­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa Ka­jaa­nin Pris­man ro­ko­tus­pis­teel­tä 13.11. saak­ka, jon­ka jäl­keen 15.11. al­kaen inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä Kau­ka­met­sän Opis­tol­la si­jait­se­val­ta ro­ko­te­pis­teel­tä.

Li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Mas­ki­suo­si­tus ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet

Esi­mer­kik­si jul­ki­sis­sa lii­ken­ne­vä­li­neis­sä tai ta­pah­tu­mis­sa, jois­sa ei voi­da var­mis­tua tur­va­vä­leis­tä (koh­ta­lai­sen tai kor­kean ris­kin ti­lan­teet), on edel­leen suo­si­tel­ta­vaa käyt­tää kas­vo­mas­kia. Mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan myös hoi­to-ja hoi­va­ko­ti­vie­rai­luis­sa.

Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee oi­rei­se­na ha­keu­tua eri­tyi­ses­ti, mi­kä­li kuu­luu ro­kot­ta­mat­to­miin tai va­jaan ro­ko­tus­suo­jan omaa­viin, ris­ki­ryh­miin tai so­te-am­mat­ti­hen­ki­löi­hin. Tes­tia­jan voi Kai­nuus­sa va­ra­ta Oma­so­te-pal­ve­lus­ta tai pu­he­li­mit­se 040 165 0020.

Ul­ko­mail­le mat­kus­tet­taes­sa, kan­nat­taa tar­kis­taa koh­de­maan ra­ja­ny­li­tysk­ri­tee­rit

EU:n ko­ro­na­to­dis­tus koos­tuu kol­mes­ta eri to­dis­tuk­ses­ta: to­dis­tus ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta, to­dis­tus ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­ses­ta ja to­dis­tus sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­vi­rus­tau­dis­ta. Ne ovat saa­ta­vil­la Oma­kan­nas­ta.

EU:n ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus on voi­mas­sa vuo­den sii­tä, kun kan­sa­lai­nen on ha­ke­nut to­dis­tuk­sen Oma­kan­nas­ta. Voi­mas­sao­loai­ka ei tar­koi­ta im­mu­ni­tee­tin voi­mas­sao­loa. Se­kä tes­ti- et­tä sai­ras­ta­mis­to­dis­tuk­set ovat voi­mas­sa ra­joi­te­tun ajan. Jos mat­kus­tat, tu­lee si­nun it­se sel­vit­tää koh­de­maan ajan­ta­sai­set ra­ja­ny­li­tysk­ri­tee­rit käy­te­tyn tes­ti­me­ne­tel­män (pi­ka­tes­ti, PCR-tes­ti) ja tu­lok­sen kel­poi­suu­sa­jan suh­teen. Yleen­sä maa­han pää­syyn vaa­di­taan PCR-tes­ti, pelk­kä pi­ka­tes­ti ei ole riit­tä­vä. Tar­kis­ta myös huo­lel­la koh­de­maan ko­ro­na­ti­lan­ne ja en­nen pa­luu­mat­kaa Suo­men ko­ro­na­ti­lan­ne se­kä ko­ro­naan liit­ty­vä oh­jeis­tus.

Li­sä­tie­toa mat­kus­ta­mi­seen liit­tyen: https://reo­pen.eu­ro­pa.eu/fi

Kainuu soten tiedote 10.11.2021
https://sote.kainuu.fi/uutiset/alkuviikolla-seitseman-uutta-koronatartuntaa

Takaisin uutisiin