Kainuun sote 10.1.: Sunnuntaina 90 koronatartuntaa - tilanne on haastava

Kainuun sote 10.1.: Sunnuntaina 90 koronatartuntaa - tilanne on haastava

Sun­nun­tai­na 90 ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­ta­mää­rä alueel­la erit­täin suu­ri

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on vuo­den en­sim­mäi­sen vii­kon ai­ka­na muut­tu­nut no­peas­ti huo­nom­mak­si. Yh­teen­sä tar­tun­to­ja oli noin 560 eli mää­rä lä­hes kol­min­ker­tais­tui vii­kos­sa. Alueel­la to­de­tuis­ta tar­tun­nois­ta val­tao­sa on ka­jaa­ni­lai­sil­la, mut­ta tar­tun­to­ja on myös muis­sa kun­nis­sa se­kä ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la.

Sun­nun­tai­na uu­sia tar­tun­to­ja to­det­tiin noin 90 – osa la­bo­ra­to­rio­var­mis­tuk­sis­ta on vie­lä kes­ken. Suu­ren tar­tun­ta­mää­rän vuok­si niin jäl­ji­tyk­ses­sä kuin yk­si­tyis­koh­tai­sis­sa ti­las­toin­neis­sa­kin on mer­kit­tä­vää vii­vet­tä. Tar­tun­ta­ket­ju­jen sel­vit­tä­mi­nen tai yk­sit­täis­ten al­tis­tu­mis­paik­ko­jen il­moit­ta­mi­nen ei enää kai­kil­ta osin ole mah­dol­lis­ta. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa yk­sit­täi­siä po­ti­lai­ta, mut­ta eril­li­sel­le pan­de­miao­sas­ton pe­rus­ta­mi­sel­le ei tois­tai­sek­si ole tar­vet­ta.

”Yleis­täen sa­not­tu­na ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­mi­nen lä­hi­kon­tak­teis­sa on täl­lä het­kel­lä mah­dol­lis­ta lä­hes kaik­kial­la”, to­teaa pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen. ”Ro­ko­tus­suo­ja aut­taa ai­van rat­kai­se­vas­ti sii­hen, et­tä va­ka­vien sai­ras­tu­mis­ten osuus on pie­ni. On­gel­ma on, et­tä näis­sä ta­paus­mää­ris­sä pie­ni­kin osuus voi nos­taa hoi­toa tar­vit­se­vien mää­rän ta­sol­le, jo­ka vai­keut­taa ter­vey­den­huol­toa. Tä­män li­säk­si myös muun yh­teis­kun­nan toi­min­taa tu­li­si pys­tyä yl­lä­pi­tä­mään. Ko­ros­tam­me, et­tä vaik­ka ei oli­si huo­lis­saan omas­ta ter­vey­des­tään, niin edes mui­den ih­mis­ten vuok­si on tär­keää, et­tä kaik­ki te­ke­vät oman osan­sa pan­de­mian tor­jun­nas­sa”, pyy­tää Käs­mä-Ron­kai­nen.

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­rää­mät ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set si­sä- ja ul­ko­ti­lois­sa. Epi­de­mia­ti­lan­teen pa­hen­tues­sa voi­daan alueel­le jou­tua aset­ta­maan li­sää ra­joi­tuk­sia.

Ko­ro­na­tes­tauk­sen ka­pa­si­teet­tia on nos­tet­tu

Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua, mi­kä­li on ko­ro­nain­fek­tioon viit­taa­via oi­rei­ta (nu­ha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, kuu­me, ri­pu­li). Ko­ti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan, mut­ta sen ne­ga­tii­vi­nen tu­los ei pois­sul­je tar­tun­nan mah­dol­li­suut­ta.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­tes­taus toi­mii ajan­va­rauk­sel­la ar­ki­sin kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la ja Ka­jaa­nis­sa se­kä KAKS:n dri­ve-in pis­teel­lä et­tä Ra­ja­ka­tu 3:n tes­tia­se­mal­la. Ajan­va­raus teh­dään en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten verk­ko­pal­ve­lus­ta (pu­he­li­mit­se 040 165 0020). Tes­taus­ka­pa­si­teet­tia on nos­tet­tu, mut­ta vii­vet­tä saat­taa esiin­tyä.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan vii­des­tä ikä­vuo­des­ta läh­tien

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin Kai­nuus­sa pää­see jous­ta­vas­ti ja hel­pos­ti kaik­kien kun­tien ro­ko­tus­pis­teil­lä. Ro­ko­tuk­siin pää­see se­kä ajan­va­rauk­sel­la et­tä il­man. Kai­nuu­lai­set voi­vat ha­keu­tua Kai­nuun so­ten ro­ko­tus­pis­tei­siin asuin­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta.

Ro­ko­tuk­set on saa­ta­vil­la vii­si vuot­ta täyt­tä­neil­le. 5 - 11 -vuo­tiail­le ro­kot­teet an­ne­taan jo­ko ajan­va­rauk­sel­la tai kou­lu­ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mis­sä ro­ko­tuk­sis­sa. Kou­lu­lai­set saa­vat li­sä­tie­to­ja huol­ta­jil­le lä­he­tet­tä­väl­lä tie­dot­teel­la.

Ka­jaa­nis­sa ro­ko­tuk­set jat­ku­vat se­kä Pris­man et­tä Kau­ka­met­sän Opis­ton ro­ko­tus­pis­teil­lä. Myös kol­mat­ta ro­ko­tus­pis­tet­tä val­mis­tel­laan avat­ta­vak­si, jot­ta ro­ko­tuk­sia voi­daan no­peut­taa. Asias­ta tie­do­te­taan li­sää mah­dol­li­sim­man pian.

Kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta suo­si­tel­laan

  • voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta.
  • 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le se­kä yli 18-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le, kun toi­ses­ta ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut 3–4 kuu­kaut­ta.
  • Muil­le 18 - 60 -vuo­tiail­le, jot­ka ei­vät kuu­lu ris­ki­ryh­miin 4–6 kuu­kau­den ku­lut­tua toi­ses­ta an­nok­ses­ta.

Nel­jät­tä ro­ko­tean­nos­ta suo­si­tel­laan voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le yli 12-vuo­tiail­le 3 - 4 kk kol­man­nes­ta ro­kot­tees­ta.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Kainuun soten 10.1.2022 tiedote

Takaisin uutisiin