Kainuun sote 1.8.: 11 tartuntaa - tartuntariski jatkuu korkeana

Kainuun sote 1.8.: 11 tartuntaa - tartuntariski jatkuu korkeana

Lauan­tai­na Kai­nuus­sa on to­det­tu 12 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta seit­se­män on Ka­jaa­nis­sa, yk­si ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la ja kol­me ul­ko­maa­lai­sel­la hen­ki­löl­lä. Li­säk­si Var­tiuk­sen ra­ja-ase­mal­la ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen hen­ki­lö on maa­han­tu­lo­tes­tis­sä tes­tat­tu po­si­tii­vi­sek­si. Kai­nuun Pri­kaa­ti on il­moit­ta­nut nel­jän va­rus­mie­hen sai­ras­tu­mi­ses­ta, jois­ta yk­si si­säl­tyy ei­len Kai­nuus­sa ra­por­toi­tui­hin tar­tun­toi­hin.

Ta­pauk­sis­ta kol­me on jo aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä. Uu­sia ka­ran­tee­ne­ja on mää­rät­ty 11. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys edel­li­siin liit­tyen jat­kuu edel­leen.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on nyt 108,3.

Ko­ro­na­tes­tauk­sen ja ro­ko­tus­ten pu­he­lin­pal­ve­luis­sa on ruuh­kaa, ja asiak­kai­ta pyy­de­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan käyt­tä­mään en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten net­ti­pal­ve­lui­ta. Täl­lä no­peu­te­taan toi­min­taa ja vä­hen­ne­tään mer­kit­tä­väs­ti hen­ki­lös­tön työ­kuor­maa.

Tar­tun­ta­ris­ki jat­kuu kor­kea­na

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rän no­pea kas­vu jat­kuu Suo­mes­sa. Ih­mis­ten ak­tii­vi­set so­siaa­li­set kon­tak­tit ja suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mat­to­muus li­sää­vät edel­leen tar­tun­ta­ris­kiä.

Kai­nuus­sa ovat voi­mas­sa ra­vin­to­la­toi­min­taa kos­ke­vat kiih­ty­mis­vai­heen ra­joi­tuk­set. Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia kos­ke­vat ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set as­tu­vat voi­maan per­jan­tai­na 6.8.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa vä­hen­tä­mään kaik­kia ei-vält­tä­mät­tö­miä kon­tak­te­ja, nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja oh­jei­ta se­kä ot­ta­maan ko­ro­na­ro­kot­teen, kun se on tar­jol­la.

”Seu­raa­vien viik­ko­jen ai­ka­na al­ka­vat kou­lut he­rät­tä­vät pal­jon huo­les­tu­nei­ta ky­sy­myk­siä. Pe­ru­so­pe­tus­lain vä­liai­kai­sen muu­tok­sen mu­kaan voi ope­tuk­sen jär­jes­tä­jä tie­tyin edel­ly­tyk­sin päät­tää poik­keuk­sel­li­sis­ta jär­jes­te­lyis­tä. Myös kou­lun ti­lo­jen sul­ke­mi­nen on mah­dol­lis­ta tar­tun­ta­tau­ti­lain no­jal­la, mut­ta sen on ol­ta­va vält­tä­mä­tön­tä epi­de­mian es­tä­mi­sek­si. Täl­lä het­kel­lä kou­lu­jen aloi­tus lä­hio­pe­tuk­se­na näyt­tää Kai­nuus­sa mah­dol­li­sel­ta, ja ylei­nen ta­voi­te on tur­va­ta eten­kin nuo­rem­pien lä­hio­pe­tus mah­dol­li­sim­man pit­kään”, ar­vioi Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­ten vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö.

Li­sä­tie­dot:
vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

https://sote.kainuu.fi/uutiset/11-tartuntaa-tartuntariski-jatkuu-korkeana

 

Takaisin uutisiin