Kainuun sote 1.4.: Ilmaantuvuusluku Kainuussa laskusuunnassa - Vartiuksessa alkavat maahantulijoiden pakolliset terveystarkastukset

Kainuun sote 1.4.: Ilmaantuvuusluku Kainuussa laskusuunnassa - Vartiuksessa alkavat maahantulijoiden pakolliset terveystarkastukset

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku on 15,3 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk). Uu­sia ta­pauk­sia maa­kun­nan väes­tös­sä ei ole tie­dos­sa. Kai­nuun pri­kaa­tis­sa on ei­len to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta kah­del­la va­rus­mie­hel­lä.

Ka­jaa­nin Pris­mas­sa on tiis­tai­na 30.3. voi­nut al­tis­tua ko­ro­na­tar­tun­nal­le noin klo 14 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sen kaup­paos­tos­ten yh­tey­des­sä. Ko­ro­na­vilk­ku on ol­lut käy­tös­sä ja ak­ti­voi­tu.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa voi­mas­sa ole­vas­ta ylei­ses­tä yli 12-vuo­tiai­den mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta, kä­si­de­sin käy­tös­tä ja lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­ses­tä. Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua vä­häi­sis­tä­kin oi­reis­ta. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan ko­ro­na­tes­taus pal­ve­lee kaik­ki­na päi­vi­nä ajan­va­rauk­sel­la nu­me­ros­sa 040 165 0020.

Li­sä­tie­to­ja Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo. Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­ti­lan­tees­ta pää­siäi­sen ai­ka­na tar­vit­taes­sa.

Lue koko Kainuun soten tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/ilmaantuvuusluku-kainuussa-laskusuunnassa-vartiuksessa-alkavat-maahantulijoiden-pakolliset

Takaisin uutisiin