Kainuun sote 1.2.: Maanantaina 146 tartuntaa – sairaalahoidon tarve kasvaa

Kainuun sote 1.2.: Maanantaina 146 tartuntaa – sairaalahoidon tarve kasvaa

Kai­nuus­sa to­det­tiin maa­nan­tai­na 146 po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta. Päi­vit­täi­se­nä lu­ke­ma­na mää­rä on edel­leen kor­kea, mut­ta mu­ka­na on ole­tet­ta­vas­ti vii­kon­lop­pu­na tes­tiin ha­keu­tu­mat­to­mien tu­lok­sia. Po­si­tii­vis­ten tes­ti­tu­los­ten kon­tak­toin­ti­vii­ve on n. 1 – 2 vuo­ro­kaut­ta.

Vii­me vii­kon tie­to­jen pe­rus­teel­la voi­daan alus­ta­vas­ti ar­vioi­da, et­tä epi­de­mian huip­pu oli­si täl­lä het­kel­lä ohi­tet­tu. Tar­tun­to­ja oli noin 10 % vä­hem­män vii­kon ta­kai­seen ver­rat­tu­na. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on edel­leen kor­kea, ei­li­sen tie­don mu­kaan 2171 / 100 000 / 14 vrk.

Sai­raa­la­hoi­don tar­ve alueel­la on kas­va­nut. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­laan ava­tul­la pan­de­miao­sas­tol­la on yh­dek­sän po­ti­las­ta, jon­ka li­säk­si päi­vys­tys­seu­ran­nas­sa on usei­ta tark­kail­ta­via ko­ro­na­po­ti­lai­ta. Li­sä­paik­ko­jen avaa­mis­ta val­mis­tel­laan käyt­töön otet­ta­vak­si. ”Tä­mä on ikä­vä kyl­lä odo­tet­tua, sil­lä sai­raa­la­hoi­toi­suus seu­raa tar­tun­ta­mää­rien ke­hi­tys­tä pa­rin vii­kon vii­veel­lä. Ro­ko­tus­ten an­ta­ma hy­vä suo­ja ja Omik­ro­nin usein lie­vem­mät oi­re­ku­vat ovat eh­kä osal­taan jät­tä­neet var­joon usein tois­te­tun fak­tan, et­tä ko­ro­na ai­heut­taa pa­him­mil­laan va­ka­via seu­rauk­sia. Yk­si­löi­den ter­veys­ris­kien li­säk­si li­sään­ty­vä sai­raa­la­hoi­don tar­ve ai­heut­taa ter­vey­den­huol­lol­le kuor­mi­tus­ta, jo­ka on pois mui­den po­ti­lai­den hoi­dos­ta”, kom­men­toi Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

So­ten hen­ki­lös­tön pois­sao­lo­ja on tä­män vii­kon alus­sa vä­hem­män kuin vii­me vii­kol­la; maa­nan­tai­na ko­ro­nan ta­kia pois­sa oli 43 (per­jan­tai­na 61) ja yh­teen­sä pois­sa oli 156 työn­te­ki­jää (per­jan­tai­na 198). Hen­ki­lös­tön ro­ko­tus­suo­jaa kos­ke­van tar­tun­ta­tau­ti­lain vä­liai­kai­sen muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia re­surs­sei­hin sel­vi­te­tään par­hail­laan.

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set muut­tu­vat – alueel­li­sia ra­joi­tuk­sia ar­vioi­daan

Val­tio­neu­vos­to on lie­ven­tä­nyt kos­ke­via ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia niin sa­not­tu­jen ma­ta­lam­man ris­kin ra­vit­se­mus­liik­kei­den osal­ta. Täs­tä päi­väs­tä al­kaen ruo­ka­ra­vin­to­lois­sa an­nis­ke­lu päät­tyy vii­meis­tään klo 20, ja liik­keet sul­keu­tu­vat klo 21.

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ar­vioi maa­kun­nan ko­ro­na­ti­lan­net­ta se­kä ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten jat­koa tä­nään il­ta­päi­vän ko­kouk­ses­saan. Asias­ta tie­do­te­taan li­sää kes­ki­vii­kon ku­lues­sa.

Tes­tei­hin ha­keu­tu­mi­nen ja ro­ko­tus­suo­ja tär­kei­tä

Ko­ro­na­tes­tei­hin ha­keu­tu­mi­nen on tär­keää jat­ko­tar­tun­to­jen vä­hen­tä­mi­sek­si ja tar­vit­taes­sa hoi­toon ha­keu­tu­mi­sen vuok­si. Pit­kit­ty­neis­sä tai äkil­li­ses­ti pa­hen­tu­neis­sa hen­gi­tys­tieoi­reis­sa tu­lee ot­taa yh­teys ter­vey­den­huol­toon (kii­reel­li­nen hoi­don tar­peen ar­vioin­ti päi­vys­ty­sa­vus­sa pu­he­li­mit­se 116 117 tai hä­tä­ti­lan­tees­sa soit­to hä­tä­kes­kuk­seen 112).

Kai­nuus­sa ko­ro­na­tes­tei­hin pää­see yleen­sä sa­ma­na tai seu­raa­va­na päi­vä­nä. Ajan­va­raus teh­dään Oma­so­tes­sa tai pu­he­li­mit­se 040 165 0020. KAKS:n ja Ra­ja­ka­dun tes­tia­se­mat pal­ve­le­vat Ka­jaa­nis­sa päi­vit­täin, muis­sa kun­nis­sa tes­taus ter­vey­sa­se­mil­la ar­ki­päi­vi­sin. La­bo­ra­to­rio­var­men­net­tu­ja PCR-tes­te­jä ote­taan ra­jal­li­ses­ti: Ka­jaa­nis­sa vain KAKS:n dri­ve-in -tes­tia­se­mal­la aa­mui­sin klo 8 – 10 (va­raa ai­ka ja mer­kit­se li­sä­tie­toi­hin). Muis­sa kun­nis­sa PCR-tes­tis­tä tu­lee il­moit­taa ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä. En­nen tes­tiä suo­si­tel­laan asian var­mis­ta­mis­ta tes­taa­jal­ta.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa hel­pos­ti kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä jo­ko ajan­va­rauk­sel­la tai il­man. Kat­so tar­kem­mat paik­ka­kun­ta­koh­tai­set tie­dot so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

 

Takaisin uutisiin