Kainuun sote 1.11.: Viikonloppuna Kainuussa 15 koronatartuntaa ja yli 50 karanteenia

Kainuun sote 1.11.: Viikonloppuna Kainuussa 15 koronatartuntaa ja yli 50 karanteenia

Vii­kon­lo­pun ai­ka­na uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on to­det­tu Ka­jaa­nis­sa, Sot­ka­mos­sa ja Suo­mus­sal­mel­la yh­teen­sä 15. Uu­sia ka­ran­tee­ne­ja näis­tä on mää­rät­ty yli vii­si­kym­men­tä.

Edel­lä mai­ni­tuis­ta tar­tun­nois­ta vii­si on to­det­tu Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen osas­tol­la C6. Osas­tol­la tar­tun­to­ja on nyt kah­del­la hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la ja kol­mel­la po­ti­laal­la. Li­säk­si yk­si osas­tol­la ole­va po­ti­las on ka­ran­tee­nis­sa. Osas­to on vie­rai­lu­kiel­los­sa, ei­kä uu­sia po­ti­lai­ta ote­ta tois­tai­sek­si.

Sot­ka­mon ter­veys­kes­kuk­ses­sa pa­ri viik­koa sit­ten to­de­tun tar­tun­ta­ryp­pään osal­ta ti­lan­ne näyt­tää rau­hoit­tu­van. Kont­rol­li­tes­teis­sä ei ole löy­ty­nyt uu­sia tar­tun­to­ja.

Ve­nä­jän huo­non­tu­nut ko­ro­na­ti­lan­ne nä­kyy myös ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la. Var­tiuk­ses­sa per­jan­tai­na teh­dyis­tä Suo­meen saa­pu­vien tes­teis­sä kol­men hen­ki­lön tes­ti oli po­si­tii­vi­nen, jon­ka joh­dos­ta hen­ki­löt ovat pa­lan­neet ta­kai­sin.

”Nyt suun­ta ei näy­tä hy­väl­tä. Vi­rus le­viää edel­leen her­käs­ti ja sai­ras­tu­mi­sia on to­det­tu myös ro­ko­te­tuil­la. Mi­tä suu­rem­pi osuus väes­tös­tä jää ro­ko­tus­ten ul­ko­puo­lel­le, si­tä suu­rem­mak­si myös va­ka­vam­min sai­ras­tu­nei­den mää­rä kas­vaa”, to­teaa Kai­nuun so­ten ter­veys­joh­ta­ja ja pan­de­mia­pääl­lik­kö Su­san­na Ha­lo­nen.

So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa asioi­via ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus lä­hi­maa­kun­nis­sa on mo­ni­ker­tai­nen Kai­nuu­seen ver­rat­tu­na. ”Ti­lan­ne voi no­peas­ti hei­ken­tyä myös meil­lä, ku­ten aiem­min lop­pu­ke­säs­tä näh­tiin. Ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den nos­ta­mi­nen on edel­leen vält­tä­mä­tön­tä; nyt­hän ei vie­lä ol­la edes 80 %:n ta­voit­tees­sa, jo­ka se­kin näyt­tää ny­ky­ti­lan­tees­sa riit­tä­mät­tö­mäl­tä. Edel­leen tu­han­sia ih­mi­siä on il­man te­ho­kas­ta suo­jaa”, muis­tut­taa Ha­lo­nen.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä sai­raa­las­sa ja Kai­nuun so­ten muis­sa toi­mi­pis­teis­sä nou­da­te­taan edel­leen mas­ki- ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä se­kä hen­ki­lö­kun­nan et­tä asiak­kai­den ja vie­rai­li­joi­den osal­ta. Va­ro­vai­suut­ta nou­dat­ta­mal­la vä­hen­ne­tään tar­tun­ta­ris­kiä ja ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tus­ta.

Myös ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­mää­räyk­sis­tä pyy­de­tään muis­ta­maan, et­tä ne pe­rus­tu­vat tar­tun­ta­tau­ti­la­kiin, ei­vät­kä ole va­paaeh­toi­sia.

Kai­nuus­sa mas­ki­suo­si­tus jat­kuu koh­ta­lai­sen ja kor­kean ris­kin ti­lan­teis­sa

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa THL:n suo­si­tus kas­vo­mas­kien käy­tös­tä ti­lan­teis­sa, jois­sa ih­mi­siä ko­koon­tuu pal­jon ja lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää.

Hen­ki­löi­den, joil­la on ko­hon­nut ris­ki saa­da ko­ro­na­tar­tun­ta, suo­si­tel­laan edel­leen va­ro­toi­mia. Esi­mer­kik­si va­jaan ro­ko­tus­sar­jan saa­nei­den, vas­tus­tus­ky­vyl­tään alen­tu­nei­den tai mui­den sai­rauk­sien vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien on hy­vä käyt­tää kas­vo­mas­kia, el­lei tur­va­vä­le­jä voi­da säi­lyt­tää.

THL suo­sit­te­lee mas­kin käyt­töä eten­kin jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa, jois­sa etäi­syyk­sien pi­tä­mi­nen mui­hin ih­mi­siin on vai­keaa, esi­mer­kik­si jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä.

Ro­ko­tuk­set saa Kai­nuus­sa hel­pos­ti il­man ajan­va­raus­ta kai­kis­sa kun­nis­sa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa hel­pos­ti ja mak­sut­ta kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä. 15. mar­ras­kuu­ta al­kaen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia saa myös inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä. Ro­ko­tus­pis­teis­tä saa li­sä­tie­to­ja Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo se­kä so­te.kai­nuu.fi/inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set.

Kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tean­nos­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le, lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le iäs­tä riip­pu­mat­ta se­kä lää­ke­tie­teel­li­sil­le ris­ki­ryh­mil­le, jot­ka sai­vat ro­kot­teet en­sim­mäis­ten jou­kos­sa. Kol­mas ro­ko­tean­nos voi­daan an­taa, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 6 kuu­kaut­ta. Va­ka­vas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le kol­mas ro­ko­tu­san­nos voi­daan an­taa, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta.

 

Li­sä­tie­to­ja: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Su­san­na Ha­lo­nen 044 7970 011

Kainuun soten 1.11.2021 tiedote

Takaisin uutisiin