Kainuun koronatilanne edelleen perustasolla

Kainuun koronatilanne edelleen perustasolla

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä se­kä Kai­nuun so­ten ja kun­tien yh­tei­nen joh­to- ja tie­do­tus­kes­kus ovat to­den­neet alueen ole­van edel­leen epi­de­mian pe­rus­ta­sol­la. Il­maan­tu­vuus on 18 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk) ja po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus 0,5 %. Jäl­ji­tysp­ro­sent­ti on 100 %.

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la ko­ro­na­tes­taus on ol­lut käyn­nis­sä jou­lu­kuus­ta läh­tien. Tes­taus­kat­ta­vuus on täl­lä het­kel­lä käy­tän­nös­sä 100 %, ei­kä ha­vait­tu­ja tar­tun­to­ja ole ol­lut lä­hes kah­teen kuu­kau­teen.

Kai­nuun pri­kaa­ti on tie­dot­ta­nut nel­jäs­tä uu­des­ta ei­len to­de­tus­ta po­si­tii­vi­ses­ta va­rus­mies­ten tes­ti­tu­lok­ses­ta.

”Ti­lan­ne on rau­hal­li­sem­pi kuin yk­sit­täi­nen il­maan­tu­vuus­lu­ku ker­too. Pri­kaa­til­la ole­vat sai­ras­ta­vat siel­lä, ei­vät­kä to­sia­sial­li­ses­ti vai­ku­ta aluee­seen. Var­si­nai­sia väes­tös­sä ole­via yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja on edel­leen vä­hän. Ja sel­lai­se­na ti­lan­ne voi­daan myös pi­tää nou­dat­ta­mal­la oh­jei­ta”, to­teaa pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Mui­den maa­kun­tien alueel­la ko­ro­na­tar­tun­to­ja on edel­leen run­saas­ti. Mat­kai­lua on eri­tyi­sen pal­jon pää­siäi­sen ai­ka­na, jol­loin myös ris­ki ko­ro­na­tar­tun­to­jen le­viä­mi­sel­le kas­vaa. Kai­nuu­lai­sia se­kä alueel­la lo­mai­li­joi­ta pyy­de­tään nou­dat­ta­maan voi­mas­sa ole­via ra­joi­tuk­sia, oh­jei­ta ja suo­si­tuk­sia.

Tär­kein oh­je on viet­tää pää­siäis­tä omas­sa per­he- tai lä­hi­pii­ris­sä ja mi­ni­moi­da muut lä­hi­kon­tak­tit. Kai­nuus­sa on voi­mas­sa enin­tään 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joi­tus­pää­tös 25.4.2021 saak­ka.

Voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set ja oh­jeet:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
  • Al­le 12-v ryh­mä­toi­min­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, 12–17-v suo­si­tel­laan enin­tään 20 hen­ki­lön ryh­miä ja ai­kui­sil­le yk­si­lö­har­ras­tuk­sia ryh­mien si­jaan
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan ko­ro­na­tes­taus pal­ve­lee myös pää­siäis­py­hi­nä jo­ka päi­vä ajan­va­rauk­sel­la klo 8 – 19.30 (ajan­va­raus nu­me­ros­ta 040 165 0020).
Li­sä­tie­to­ja Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat 1949 syn­ty­neil­le se­kä 1952 - 56 syn­ty­neil­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le

Lue koko Kainuun soten 31.3.2021 tiedote täältä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-koronatilanne-edelleen-perustasolla

Takaisin uutisiin