Kainuun keskussairaalassa todettu koronatartunta potilaalla - Samoojan kuntoutuskodissa ei löytynyt virusmuunnosta

Kainuun keskussairaalassa todettu koronatartunta potilaalla - Samoojan kuntoutuskodissa ei löytynyt virusmuunnosta

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­laan OYS:ta siir­re­tyl­tä po­ti­laal­ta on löy­ty­nyt ko­ro­na­tar­tun­ta. Po­ti­las on ol­lut 26.1. al­kaen KAKS:ssa jat­ko­hoi­dos­sa vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen osas­tol­la (C6) ja oi­rei­den il­maan­tu­mi­sen jäl­keen to­det­tu ko­ro­na­tes­tis­sä po­si­tii­vi­sek­si. Po­ti­las on eris­tyk­ses­sä omas­sa hoi­to­huo­nees­sa.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on par­hail­laan me­neil­lään. Va­ro­toi­me­na ta­pauk­seen liit­tyen yk­si hoi­ta­ja ja kol­me po­ti­las­ta se­kä kak­si po­ti­las­kul­je­tuk­seen liit­ty­vää hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri: ”Olem­me in­for­moi­neet tar­tun­nas­ta OYS:n osas­toa ja oh­jeis­ta­neet omaa hen­ki­lös­töä asiaan liit­tyen. Vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen osas­tol­la jat­kuu nor­maa­li toi­min­ta va­ro­toi­met huo­mioi­den”. 

Lue lisää Kainuun soten 27.1. tiedotteesta täältä

 

Takaisin uutisiin