Kainuu soten pandemiatiedote 23.3.2020

Kainuu soten pandemiatiedote 23.3.2020

Kai­nuun ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne 23.3.2020 klo 12

Tes­te­jä teh­dään päi­vit­täin ja nii­tä on tä­hän men­nes­sä teh­ty n. 100 kpl. To­det­tu­ja tar­tun­to­ja ei Kai­nuus­sa ole yh­tään kap­pa­let­ta. Kaik­kien tes­tien tu­lok­sia ei ole vie­lä saa­tu. Ko­ro­na­tar­tun­to­ja, jot­ka ei­vät ole vaa­ti­neet yh­tey­de­not­toa ter­vey­den­huol­toon on erit­täin to­den­nä­köi­ses­ti myös Kai­nuus­sa, jo­ten val­ta­kun­nal­li­sia oh­jei­ta lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä on syy­tä nou­dat­taa. Hal­li­tus on an­ta­nut ih­mi­sil­le erit­täin vah­vat suo­si­tuk­set lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä, jot­ta tau­ti ei le­viäi­si ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat ei­vät vaa­ran­tui­si.

Kai­nuun so­te on va­rau­tu­nut kai­nuu­lais­ten ko­ro­nae­pi­de­mian hoi­toon, mut­ta lä­hi­päi­vi­nä Kai­nuu­seen suu­ris­sa mää­rin saa­pu­nei­den mat­kai­li­joi­den ja mök­ki­läis­ten hoi­toon ei ole val­miut­ta, ei­kä sii­hen voi­da va­rau­tua. On myös vaa­ra­na et­tä muual­ta tu­le­vien hen­ki­löi­den ja mat­kai­li­joi­den saa­pues­sa myös ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat li­sään­ty­vät. Kai­nuun so­te pyy­tää kes­keyt­tä­mään va­paa-ajan mat­kai­lun Kai­nuu­seen pan­de­mian ajak­si.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

Kai­nuun so­ten pu­he­lin­pal­ve­lut ovat ruuh­kau­tu­neet run­sai­den ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­vien ky­se­ly­jen vuok­si. Päi­vys­tyk­sen 116 117 nu­me­roon tu­lee soit­taa vain, jos voin­ti heik­ke­nee ja tar­vit­see ar­vio­ta sai­raan­hoi­don tar­pees­ta. Lie­vis­tä oi­reis­ta kär­si­vien on tär­keää sai­ras­taa ko­to­na. Jos saat hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, soi­ta päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen.

Mi­kä­li si­nul­la on ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, soi­ta So­siaa­li ja Ter­veys­mi­nis­te­riön Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­taan: 0295 535 535. Pu­he­lin­neu­von­nan li­säk­si neu­von­taa on nyt mah­dol­lis­ta saa­da myös teks­ti­vies­til­lä nu­me­ros­sa 050 902 0163. Neu­von­ta­nu­me­rois­ta ei saa ter­veys­neu­von­taa ei­kä oh­jaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oi­reis­sa. Neu­von­ta on au­ki ar­ki­päi­vi­sin klo 8­–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15.

Kai­nuun so­ten www-si­vun (so­te.kai­nuu.fi) oi­keas­ta ala­kul­mas­ta löy­tyy myös ”ko­ro­na­bot­ti”, jon­ka kaut­ta voi mm. teh­dä oi­rear­vion, saa­da ko­ti­hoi­to-oh­jei­ta ja löy­tää tie­toa sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­seen liit­tyen.

Takaisin uutisiin