Kainuu sote 6.7. Kainuun suositukset ennallaan - varovaisuus edelleen tarpeen

Kainuu sote 6.7. Kainuun suositukset ennallaan - varovaisuus edelleen tarpeen

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män ko­kouk­ses­sa tä­nään 6.7. to­det­tiin Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­teen kään­ty­neen pa­rem­paan suun­taan, vaik­ka tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen. Maa­kun­nan alueel­la vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus 41,7 (per 100 000 as / 14 vrk). Po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus on 1,1 %.  Jäl­ji­tysp­ro­sent­ti on 100, ei­kä sai­raa­la­hoi­dos­sa ole ko­ro­na­po­ti­lai­ta.

Kai­nuu on edel­leen pe­rus­ta­sol­la, lu­kuun ot­ta­mat­ta Ka­jaa­nia, jo­ka on kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Ka­jaa­nis­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on muu­ta maa­kun­taa kor­keam­pi (60,1), jo­ka ei kui­ten­kaan aiem­mis­ta tie­dois­ta poi­ke­ten ole yk­sit­täi­sen kun­nan ti­las­tois­sa maan huo­noin. Ko­ko maan il­maan­tu­vuus­lu­ku on tä­nään 39,4.

Mi­kä­li aiem­pien ryp­päi­den jat­ko­tar­tun­nat jää­vät ka­ran­tee­nis­sa ole­viin, ei­kä uu­sia ryp­päi­tä tai laa­jo­ja tar­tun­to­ja il­me­ne, Kai­nuun il­maan­tu­vuus­lu­ku las­kee lä­hi­päi­vi­nä mer­kit­tä­väs­ti.

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä huol­ta he­rät­ti nuor­ten ja nuor­ten ai­kuis­ten tar­tun­nat. Vaik­ka ris­ki va­ka­viin tau­ti­muo­toi­hin nuo­ril­la on pie­nem­pi, tau­din kor­kea il­maan­tu­vuus li­sää tar­tun­ta­ris­kiä myös muus­sa väes­tös­sä. Kai­nuun so­te ve­toaa­kin eri­tyi­ses­ti nuo­riin se­kä nuor­ten lä­hei­siin, et­tä jo­kai­nen toi­mi­si vas­tuul­li­ses­ti ja nou­dat­tai­si an­net­tu­ja oh­jei­ta.

Epi­de­mian jat­ku­mi­nen hi­das­taa yh­teis­kun­nan toi­min­to­jen avau­tu­mis­ta, ku­ten eri­lais­ten ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä tai mat­kai­lua. Esi­mer­kik­si Nor­jaan mat­kus­ta­mi­nen on täl­lä het­kel­lä sal­lit­tu suo­ma­lai­sil­le, pois lu­kien Kai­nuus­sa asu­vat hen­ki­löt.

Koor­di­naa­tio­ryh­mään kuu­lu­vat Kai­nuun so­ten, Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton, Kai­nuun Ely-kes­kuk­sen se­kä Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen edus­ta­jat.

 

Ta­pah­tu­mia voi jär­jes­tää, mut­ta va­ro­vai­suut­ta ko­ros­te­taan

Vaik­ka ra­joi­tuk­sia ol­laan ylei­ses­ti ke­ven­tä­mäs­sä, epi­de­mian hil­lit­se­mi­sek­si on tär­keää, et­tä an­net­tu­ja oh­jei­ta ja mää­räyk­siä nou­da­te­taan.

”Suu­ria­kin ta­pah­tu­mia voi jär­jes­tää tur­val­li­ses­ti, mi­kä­li an­net­tu­ja oh­jei­ta nou­da­te­taan ja ih­mi­set toi­mi­vat vas­tuul­li­ses­ti. Esi­mer­kik­si ha­vain­not mas­kien käy­tön vä­he­ne­mi­ses­tä ei­vät ole oi­kean suun­tai­sia. Vie­lä ei ole ai­ka lo­pet­taa ko­ro­nan tor­jun­taa”, to­teaa Kai­nuun so­ten vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la. 

 

Ko­ko Kai­nuus­sa ovat voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set:

  • Kas­vo­mas­kin käyt­tö kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta.
  • Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään. Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja huo­mioi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen vaih­te­le­va alueel­li­nen esiin­ty­vyys. Pai­kal­lis­ten vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta tu­lee nou­dat­taa kaik­kial­la.
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.

 

Ota ko­ro­na­ro­ko­tus vuo­rol­la­si

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten te­hos­tean­nos­ten ro­kot­ta­mi­nen jat­kuu ko­ko ke­sän. Lo­ma­kau­del­la ih­mi­set mie­lel­lään pe­ru­vat ai­ko­ja, mut­ta väes­tön suo­jaa­mi­sen edis­ty­mi­sen kan­nal­ta tä­mä tar­koit­taa ro­ko­tu­soh­jel­man hi­das­tu­mis­ta. Ai­ko­jen uu­del­leen­jär­jes­te­ly syö niuk­ko­ja re­surs­se­ja ja ovat pois seu­raa­vien vuo­rois­ta.

Tä­män het­ken ar­vion mu­kaan val­mis­te­toi­mi­tuk­set mah­dol­lis­ta­ne­vat uu­sien ro­ko­tus­ten jat­ka­mi­sen Kai­nuus­sa elo­kuun al­ku­puo­lel­la.

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Kainuun soten 6.7.2021 tiedote

Takaisin uutisiin