Kainuu siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen – voimassa edelleen 20 henkilön kokoontumisrajoitus

Kainuu siirtynyt koronan kiihtymisvaiheeseen – voimassa edelleen 20 henkilön kokoontumisrajoitus

Kai­nuun alueel­li­nen ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ja Kai­nuun kun­nat ovat to­den­neet Kai­nuun ole­van ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Edel­tä­vän vii­kon­lo­pun ja al­ku­vii­kon ai­ka­na uu­sia tar­tun­to­ja on to­det­tu 22, jois­ta suu­rin osa liit­tyy ka­jaa­ni­lai­sen kun­tou­tus­ko­din tar­tun­ta­ket­juun. Tä­män li­säk­si tar­tun­to­ja on to­det­tu ul­ko­mail­ta pa­lan­neil­la hen­ki­löil­lä. Il­maan­tu­vuus on 39 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk ja po­si­tii­vis­ten tu­los­ten osuus 1,2 % kai­kis­ta tes­ta­tuis­ta. Tar­tun­nois­ta pys­ty­tään edel­leen jäl­jit­tä­mään 100 %, ei­kä sai­raa­la­hoi­don tar­ve ole li­sään­ty­nyt ko­ro­na­po­ti­lai­den vuok­si.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mi­ses­ta on edel­leen voi­mas­sa. Li­säk­si sa­maa ra­joi­tus­ta suo­si­tel­laan vah­vas­ti nou­dat­ta­maan myös yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien osal­ta.

Kai­nuun so­ten ja kun­tien suositukset löydät Kainuun soten tiedotteesta täältä.

 

Takaisin uutisiin