Kainuu palannut koronaepidemian perustasolle – pääosa suosituksista ja rajoituksista pysyvät voimassa

Kainuu palannut koronaepidemian perustasolle – pääosa suosituksista ja rajoituksista pysyvät voimassa

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on to­den­nut alueen pa­lan­neen epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le. Po­si­tii­vis­ten tu­los­ten osuus kai­kis­ta Kai­nuus­sa ote­tuis­ta tes­teis­tä on 0,2 % ja il­maan­tu­vuus on ta­sol­la 13,9 / 100 000 / 14 vrk. Alueel­la esiin­tyy yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja, jot­ka liit­ty­vät alueil­ta toi­sel­le liik­ku­mi­seen ja ovat täl­lä het­kel­lä kaik­ki jäl­ji­tet­tä­vis­sä.  

Rau­hal­li­sen ti­lan­teen jat­ku­mi­sek­si se­kä tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen ra­joit­ta­mi­sek­si lä­hia­lueil­ta kan­sa­lais­ten toi­vo­taan jak­sa­van nou­dat­ta­van ar­ki­sia pe­ru­soh­jei­ta, ku­ten lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mis­tä, mas­kien ja kä­si­de­sin käyt­töä se­kä tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mis­tä ja mat­kus­tus­suo­si­tuk­sia. Pe­rus­kou­lu­lais­ten mas­ki­suo­si­tuk­set pois­tu­vat, mut­ta muil­ta osin oh­jeet ovat en­nal­laan:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le on voi­mas­sa kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, mis­sä tur­va­vä­le­jä ei voi­da taa­ta.
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa.
  • Etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta ei ole. Mas­ki­suo­si­tus voi­mas­sa 2. as­teel­la ja kor­kea­kou­luis­sa.
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään.
  • Al­le 12-vuo­tiai­den ryh­mä­lii­kun­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, 12 - 17 vuo­tiail­la suo­si­tel­laan enin­tään 20 hen­ki­lön ryh­miä, 18 vuot­ta täyt­tä­nei­den osal­ta suo­si­tel­laan yk­si­lö­la­je­ja ryh­mä­lii­kun­nan si­jaan.
  • Enin­tään 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus voi­mas­sa hel­mi­kuun lop­puun saak­ka.
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan oh­jei­ta tur­vae­täi­syyk­sis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vält­tä­mät­tö­mät yk­si­tyi­set juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na, ja hyö­dyn­tä­mään myös etäo­sal­lis­tu­mis­ta se­kä osal­lis­tu­jien ja­ka­mis­ta pie­nem­piin ryh­miin ja näi­den se­koit­tu­mi­sen vält­tä­mis­tä.

”Val­ta­kun­nal­li­ses­ti epä­va­kaan ko­ro­na­ti­lan­teen ja muun­to­vi­ruk­sen le­viä­mis­ris­kin vuok­si ra­joi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia ei tois­tai­sek­si voi­da vie­lä pur­kaa. Muu­ta­ma kuu­kau­si on vie­lä jak­set­ta­va – ke­säl­lä ti­lan­ne on suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä jo pa­rem­pi se­kä ro­ko­tus­ten et­tä vuo­de­na­jan vuok­si”, to­teaa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

”Myös hiih­to­lo­mat ovat käyn­nis­ty­mäs­sä ja ko­ke­muk­ses­ta jo tie­däm­me, et­tä mah­dol­li­suus tar­tun­to­jen le­viä­mi­sel­le kas­vaa. Mat­kai­lus­sa on syy­tä nou­dat­taa eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta ja vält­tää ih­mis­jouk­ko­ja. Yri­tyk­siä voi tu­kea käyt­tä­mäl­lä esi­mer­kik­si ca­te­ring- ja nou­to­pal­ve­lui­ta ja suo­si­mal­la yk­si­lö­la­je­ja”, kan­nus­taa Kouk­ka­ri.

Lue koko Kainuun soten 10.2.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuu-palannut-koronaepidemian-perustasolle-paaosa-suosituksista-ja-rajoituksista-pysyvat-voimassa

Takaisin uutisiin