Kainuu on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Kainuu on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män ja Kai­nuun kun­tien ko­ro­nae­pi­de­mian joh­to- ja tie­do­tus­kes­kus on tä­nään 26.11.2020 to­den­nut Kai­nuun siir­ty­neen ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen.

Po­si­tii­vis­ten tar­tun­to­jen osuus tes­ta­tuis­ta hen­ki­löis­tä on 1,3 % ja ko­ko­nai­sil­maan­tu­vuus 20 ta­paus­ta / 100 000 asu­kas­ta (14 vrk:n jak­sol­la). Tar­tun­nois­ta pys­ty­tään edel­leen jäl­jit­tä­mään yli 50 %. Täl­lä het­kel­lä yk­sit­täis­ten tau­ti­ry­väs­ty­mien li­sään­ty­mi­nen ja al­tis­tu­mis­ten kas­vu eri kun­tien alueel­la li­sää le­viä­mis­ris­kiä.

Kiih­ty­mis­vai­hees­sa oh­jeet ja suo­si­tuk­set tiuk­ke­ne­vat

Kai­nuun ti­lan­ne täyt­tää kiih­ty­mis­vai­heen mää­ri­tel­mät, jot­ka val­tio­neu­vos­ton ko­ro­nae­pi­de­mian hil­lit­se­mis­tä kos­ke­van toi­min­ta­suun­ni­tel­man mu­kaan ovat noin 10–25 ta­paus­ta 100 000 asu­kas­ta koh­ti 14 vuo­ro­kau­den ai­ka­na se­kä po­si­tii­vis­ten ta­paus­ten osuus 1 – 2 %. Kiih­ty­mis­vai­hees­sa il­me­nee pai­kal­li­sia ja alueel­li­sia tar­tun­ta­ket­ju­ja, jot­ka ovat pää­sään­töi­ses­ti jäl­ji­tet­tä­vis­sä.

Kiih­ty­mis­vai­hees­sa an­ne­taan epi­de­mian pe­rus­ta­soa tiu­kem­pia oh­jei­ta. Tar­vit­taes­sa alue­hal­lin­to­vi­ra­no­mai­set voi­vat an­taa esi­mer­kik­si ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin liit­ty­viä mää­räyk­siä. Kai­nuun so­te ja kun­nat val­mis­tau­tu­vat toi­min­ta­suun­ni­tel­mien­sa mu­kaan tar­vit­ta­viin toi­miin.

Kai­nuun ko­ro­nae­pi­de­mian joh­to- ja tie­do­tus­kes­kus ko­koon­tuu 27.11 aa­mul­la, jon­ka jäl­keen toi­men­pi­teis­tä tie­do­te­taan yk­si­tyis­koh­tai­sem­min.

Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta seu­raa­van ker­ran 27.11.aa­mu­päi­vän ai­ka­na.

 

Li­sä­tie­to­ja 27.11 tie­dot­teen jäl­keen

Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Mai­re Aho­pel­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja (044 777 3033)

Takaisin uutisiin