Kainuu koronaepidemian perustasolla – suositukset ja rajoitukset ennallaan

Kainuu koronaepidemian perustasolla – suositukset ja rajoitukset ennallaan

Kai­nuu on edel­leen ko­ro­nae­pi­de­mian pe­rus­ta­sol­la. Po­si­tii­vis­ten tu­los­ten osuus kai­kis­ta Kai­nuus­sa ote­tuis­ta tes­teis­tä on 0,4 % ja il­maan­tu­vuus on 8,3 / 100 000 / 14 vrk.

Kai­nuus­sa ra­joi­tuk­set ja suo­si­tuk­set py­sy­vät en­nal­laan 31.3. saak­ka, el­lei ti­lan­tees­sa tu­le oleel­lis­ta muu­tos­ta. Olen­nais­ta on, et­tä muun Suo­men vai­keam­man tau­ti­ti­lan­teen vuok­si myös Kai­nuus­sa nou­da­te­taan pe­ru­soh­jei­ta ku­ten lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mis­tä, mas­kien ja kä­si­de­sin käyt­töä se­kä tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mis­tä ja mat­kus­tus­suo­si­tuk­sia.

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le on voi­mas­sa kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, mis­sä tur­va­vä­le­jä ei voi­da taa­ta.
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa.
  • Etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta ei ole. Mas­ki­suo­si­tus voi­mas­sa 2. as­teel­la ja kor­kea­kou­luis­sa.
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään.
  • Al­le 12-vuo­tiai­den ryh­mä­lii­kun­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, 12 - 17 vuo­tiail­la suo­si­tel­laan enin­tään 20 hen­ki­lön ryh­miä, 18 vuot­ta täyt­tä­nei­den osal­ta suo­si­tel­laan yk­si­lö­la­je­ja ryh­mä­lii­kun­nan si­jaan.
  • Enin­tään 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus voi­mas­sa maaliskuun lop­puun saak­ka.
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan oh­jei­ta tur­vae­täi­syyk­sis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja.

Vält­tä­mät­tö­mät yk­si­tyi­set juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na, ja hyö­dyn­tä­mään myös etäo­sal­lis­tu­mis­ta se­kä osal­lis­tu­jien ja­ka­mis­ta pie­nem­piin ryh­miin ja näi­den se­koit­tu­mi­sen vält­tä­mis­tä.

Ei­len Kai­nuu­seen saa­dun tie­don mu­kaan Kon­tio­mäen Nes­teel­lä lauan­tai­na 28.2. noin klo 13 on mah­dol­li­ses­ti saat­ta­nut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le. Asioi­mas­sa ol­leel­la ete­lä­suo­ma­lai­sel­la vii­si­hen­ki­sel­le per­heel­lä on kai­kil­la to­det­tu tar­tun­ta.

”Vii­meai­kai­set yk­sit­täi­set tar­tun­nat liit­ty­vät alueil­ta toi­sel­le liik­ku­mi­seen, ei­kä alueen väes­tös­sä ole ha­vait­tu ka­ran­tee­nin ul­ko­puo­li­sia tar­tun­to­ja. Edel­lä mai­nit­tu ta­paus on esi­merk­ki tä­män het­ken ti­lan­tees­ta, jos­sa mui­den aluei­den mer­kit­tä­väs­ti kor­keam­pi il­maan­tu­vuus li­sää ris­kiä Kai­nuun­kin osal­ta. Tä­män vuok­si meil­lä­kin täy­tyy edel­leen jak­saa ra­joi­tus­ten kans­sa”, to­teaa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Lue tästä koko Kainuun soten 3.3.2021 tiedote.

Takaisin uutisiin