Kainuu edelleen perustasolla

Kainuu edelleen perustasolla

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 18 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk) ja po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus 0,7 % kai­kis­ta ote­tuis­ta tes­teis­tä. Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män ko­kouk­ses­sa tiis­tai-il­ta­na pää­dyt­tiin esit­tä­mään ny­kyis­ten ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten jat­ka­mis­ta. Voi­mas­sa on edel­leen enin­tään 20 hen­gen yleis­ten ti­lai­suuk­sien ja ko­kous­ten ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus, ei­kä ra­vin­to­loi­den au­kio­loai­koi­hin ei ol­la esit­tä­mäs­sä muu­tok­sia.

”Ti­lan­ne ei ko­ko­nai­suu­des­saan täy­tä kiih­ty­mis­vai­heen kri­tee­ris­töä, vaik­ka il­maan­tu­vuus on­kin nous­sut. Po­si­tii­vis­ten tu­los­ten osuus kai­kis­ta tes­teis­tä ei ole nous­sut mer­kit­tä­väs­ti ja pys­tym­me edel­leen jäl­jit­tä­mään lä­hes kaik­ki tar­tun­nat” sel­ven­tää pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

”Tie­däm­me, et­tä tar­tun­ta­ti­lan­ne saat­taa kiih­tyä erit­täin no­peas­ti. Meil­lä on val­mius rea­goi­da no­peas­ti, mi­kä­li näin ta­pah­tuu. Ko­ros­tan edel­leen, et­tä voim­me it­se ku­kin vai­kut­taa sii­hen nou­dat­ta­mal­la oh­jei­ta. Lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen on pa­ras kei­no vält­tää ko­ro­nan le­viä­mis­tä”, muis­tut­taa Kouk­ka­ri.

Voi­mas­sa ole­vat ra­joi­tuk­set ja oh­jeet:

  • Enin­tään 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus (ylei­sö­ti­lai­suu­det/ylei­set ko­kouk­set)
  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
  • Al­le 12-v ryh­mä­toi­min­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, 12–17-v suo­si­tel­laan enin­tään 20 hen­ki­lön ryh­miä ja ai­kui­sil­le yk­si­lö­har­ras­tuk­sia ryh­mien si­jaan
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.

Lue koko Kainuun soten 24..3.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuu-edelleen-perustasolla

 

Takaisin uutisiin