Kainun sote: Yksi uusi tartunta – kokoontumisrajoitus astunut voimaan

Kainun sote: Yksi uusi tartunta – kokoontumisrajoitus astunut voimaan

Kai­nuus­sa on il­men­nyt yk­si uu­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Ka­jaa­ni­lai­nen hen­ki­lö oli jo aiem­min ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Ko­ko­nai­sil­maan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 31,9 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton an­ta­ma enin­tään 10 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus on voi­mas­sa 18.12. saak­ka kos­kien ylei­siä ti­lai­suuk­sia ja ko­kouk­sia.

Mat­kus­ta­mis­ta ja kaik­kea ei-vält­tä­mä­tön­tä ko­koon­tu­mis­ta suo­si­tel­laan väl­tet­tä­väk­si. Asuk­kai­ta muis­tu­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä, kas­vo­mas­kien käy­tös­tä ja hy­gie­niaoh­jeis­ta.

Li­sä­tie­to­ja Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta.

Kau­si-inf­luens­sa­ro­ko­tuk­sia kos­ke­vat tie­dus­te­lut ovat ruuh­kaut­ta­neet Kai­nuun neu­vo­loi­den ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lun. Asiak­kail­le soi­te­taan mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta vas­tau­sai­ka voi ve­nyä yli 1 vrk:n.

Li­sä­tie­to­ja
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Mai­re Aho­pel­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja (044 777 3033)

Kainuun soten tiedote 2.12.2020: https://sote.kainuu.fi/uutiset/yksi-uusi-tartunta-kokoontumisrajoitus-astunut-voimaan

Takaisin uutisiin