Kainun sote 7.4.: Uusi tartuntarypäs Kajaanissa

Kainun sote 7.4.: Uusi tartuntarypäs Kajaanissa

Ka­jaa­nis­sa ei­len to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta on osoit­tau­tu­mas­sa laa­jem­mak­si ryp­pääk­si. Uu­sia tar­tun­to­ja on täl­lä het­kel­lä kuu­del­la ja ka­ran­tee­niin on li­säk­si ase­tet­tu seit­se­män hen­ki­löä. Kaik­ki ovat ka­jaa­ni­lai­sia. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys sel­vit­tää edel­leen kon­tak­te­ja ja mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia, jot­ka ra­joit­tu­ne­vat pääo­sin lä­hi­pii­ris­sä ole­viin hen­ki­löi­hin.

Ta­pauk­ses­sa on ky­se tä­män het­ken tie­to­jen mu­kaan muual­ta Suo­mes­ta ko­toi­sin ole­van hen­ki­lön Kai­nuun vie­rai­lus­ta, jon­ka yh­tey­des­sä ta­vat­tu­ja ih­mi­siä on al­tis­tu­nut ko­ro­nal­le.

”Ku­ten aiem­min on to­det­tu, lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen on edel­leen tar­peen vaik­ka yleis­ti­lan­ne on­kin hel­pot­tu­mas­sa. Her­käs­ti le­viä­vää vi­rus­muun­nos­ta on Suo­mes­sa run­saas­ti, jo­ten ti­lan­ne ei ole ohi Kai­nuus­sa­kaan. Mas­ki­suo­si­tuk­sia, ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ja mui­ta oh­jei­ta on syy­tä nou­dat­taa myös tu­tuis­sa ym­py­röis­sä, har­ras­tuk­sis­sa tai va­paa-ajan yh­tei­söis­sä”, ko­ros­taa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin pie­nim­mis­sä­kin oi­reis­sa tai al­tis­tu­mi­se­päi­lyis­sä. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan ko­ro­na­tes­taus pal­ve­lee päi­vit­täin ajan­va­rauk­sel­la klo 8 – 19.30 (ajan­va­raus nu­me­ros­ta 040 165 0020).

Li­sä­tie­to­ja tes­tiin ha­keu­tu­mi­ses­ta se­kä muis­ta oh­jeis­ta Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Li­sä­tie­to­ja: Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Kainuun soten 7.4.2021 tiedote

 

Takaisin uutisiin