Investoinneista elinvoimaa paltamolaisille

Investoinneista elinvoimaa paltamolaisille

Paltamon kunnan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman teemana on edelleen hyvien palvelujen ja viihtyisän elinympäristön kehittäminen lapsiperheille. Tämä tarkoittaa laadukkaita ja maksuttomia varhaiskasvatuspalveluita, vetovoimaisia kouluja, lapsiperheiden joustavia palveluita ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Monipaikkaisen elämän lisääntyminen on hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden Paltamolle erinomainen mahdollisuus houkutella asukkaita ja osaajia Kainuuseen ja Paltamoon.

Paltamossa vuosi 2022 tuo mukanaan uusitun strategian mukaisen toiminnan, uudistetun kuntabrändin mukaisen viestinnän sekä uuden kohtaamis- ja tapahtumapaikan uuden kunnantalon valmistuessa.

Talousarviossa kunnan tuloveroprosentti säilytettiin entisellään 22 prosentissa, ja kunnallisveroa talousarviossa arvioidaan kertyvän 9,6 milj. euroa. Myös kiinteistöveroprosentit säilytettiin ennallaan ja kiinteistöverotuottoja arvioidaan kertyvän 1,4 milj. euroa. Yhteisöveron kertymän arvioidaan olevan 0,7 milj. euroa. Valtionosuuksia puolestaan arvioidaan saatavan vuonna 2022 13,8 milj. euroa.

Toimintakulut vuonna 2022 ovat 30,4 milj. euroa, mikä on vastaavalla tasolla kuin tilinpäätöksessä 2020 sekä talousarviossa 2021. Menoista pääosan, 53 %, muodostaa sote-maksuosuudet. Menokehys on edelleen tiukka kunnan talouden tasapainottamiseksi. Kunta on viimeisinä vuosina tehnyt merkittäviä investointeja, mikä on kasvattanut kunnan poistopohjaa. Talousarviovuonna vuosikate 1,1 milj. euroa ei riitä kattamaan poistoja 1,5 milj. euroa, ja tilikausi muodostuu 0,3 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuonna 2022 investointimäärä on vielä korkeahko, minkä jälkeen investointitahti tasaantuu ja suunnitelmavuosien tulos kääntyy positiiviseksi.

Talousarviovuoden nettoinvestoinnit ovat 2,2 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen investointi on kunnantalon rakentamisen loppuunsaattaminen. Uudelle kunnanvirastolle perustetaan infopiste, ja KELAn asiointipiste siirtyy pääkirjastolta uudelle kunnantalolle. Uusi kunnantalo toimii lisäksi kuntalaisten kohtaamispaikkana ja kunnan tapahtumatuotannon toteutuspaikkana. Infraan investoidaan noin 1,1 milj. euron edestä. Investoinnit kohdistuvat kaukolämpölinjojen sekä valurautavesijohdon rakentamiseen ja uusimiseen, Korpitien infran rakentamiseen sekä uuden asuinalueen, Kontiomäen Maastopolun, infran rakentamiseen. Investointien myötä kunnan lainakanta kasvaa vielä talousarviovuonna 20,3 milj. euroon (6 455 €/as), mutta kääntyy suunnitelmavuosina laskuun investointitahdin hellittäessä.

Tulevina vuosina kunnan toiminta painottuu entistä enemmän elinvoiman ja hyvinvoinnin edellytysten luomiselle sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.

 

Lisätietoja

Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044 750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin