Ikäryhmittäisiin rokotuksiin voi varata ajan Omasote-palvelusta

Ikäryhmittäisiin rokotuksiin voi varata ajan Omasote-palvelusta

Kai­nuun so­te ot­taa tä­nään 4.3. käyt­töön ko­ro­na­ro­ko­tus­ten net­tia­jan­va­rauk­sen osoit­tees­sa oma­so­te.kai­nuu.fi. Pal­ve­lu on käy­tet­tä­vis­sä vain ikä­ryh­mit­täin vuo­ros­sa ole­vil­le. Ajan­va­rauk­sen voi teh­dä myös jat­kos­sa nu­me­ros­ta 044 709 3788.

Net­tia­jan­va­rauk­ses­sa ei tois­tai­sek­si ole ns. puo­les­ta asioin­tia eli hen­ki­lön on va­rat­ta­va ai­ka it­se. Ajan­va­raus on Oma­so­tes­sa nä­ky­vis­sä vain ro­ko­tus­ryh­mään kuu­lu­vil­le.

Näin va­raat ajan:

  • Kir­jau­du Oma­so­te-pal­ve­luun (oma­so­te.kai­nuu.fi)
  • Va­lit­se ”ajan­va­raus” -> ”ter­veys­pal­ve­lui­den ajan­va­raus” -> ”neu­vo­lan ajan­va­raus” ja va­li­kos­ta ”ka­jaa­ni­lais­ten iän­mu­kai­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­set” tai ”mui­den kun­tien iän­mu­kai­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­set”.
  • Var­mis­ta ro­ko­tu­sai­ka- ja paik­ka ajan­va­rauk­ses­ta.
  • Net­tia­jan­va­rauk­sen teh­neel­le an­ne­taan ro­ko­tus­pai­kal­la ai­ka tois­ta ro­ko­tean­nos­ta var­ten 12 vii­kon pää­hän en­sim­mäi­ses­tä.

Jos jou­dut pe­ru­maan ro­ko­tea­jan, pe­ru ai­ka Oma­so­te-pal­ve­lus­ta.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus on avoin­na 1941 tai si­tä en­nen syn­ty­neil­le se­kä vuo­den 1951 jäl­keen syn­ty­neil­le elin­siir­to-, kan­ta­so­lu­siir­to- tai ak­tii­vi­hoi­to­vai­hees­sa ole­vil­le syö­pä­po­ti­lail­le. Sai­raus­pe­rus­teis­ten ris­ki­ryh­mien ajan­va­raus teh­dään pu­he­li­mit­se.

Odo­ta vuo­roa­si – kaik­ki saa­vat ro­kot­teen ajal­laan.

Kai­nuus­sa ei uu­sia tar­tun­to­ja – ko­ro­na­vilk­ku­hä­ly­tyk­sen saa­neet oh­ja­taan tes­tiin.

Lue koko Kainuun soten 4.3.2021 tiedote täältä.

Takaisin uutisiin