Epidemia jatkuu Kainuussa

Epidemia jatkuu Kainuussa

Ko­ro­nae­pi­de­mia Kai­nuus­sa jat­kuu edel­leen voi­mak­kaa­na. Tiis­tai­na po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia il­moi­tet­tiin 198. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä ja tes­tauk­ses­sa on ruuh­kaa ta­paus­mää­rien kas­vun vuok­si.

Tar­tun­to­ja on edel­leen run­saas­ti myös hoi­to- ja hoi­va­lai­tok­sis­sa, jon­ka vuok­si tu­lee nou­dat­taa an­net­tu­ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta se­kä ra­joit­taa vie­rai­lu­ja vain eh­dot­to­man vält­tä­mät­tö­miin. Ko­ro­na­tar­tun­to­ja on to­det­tu Ka­jaa­nis­sa esi­mer­kik­si pal­ve­lu­kes­kus Kal­lion yk­si­köis­sä, Kuh­mos­sa Hon­ka­lin­nan se­kä Suo­mus­sal­mel­la Väls­kä­rin hoi­to­ko­dis­sa.

”Li­sään­ty­nyt ih­mis­ten liik­ku­vuus ja ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen nä­kyy ti­lan­tees­sa. So­ten nä­kö­kul­mas­ta ke­hi­tys huo­les­tut­taa eri­tyi­ses­ti, kos­ka hen­ki­lö­kun­taa on jäl­leen pal­jon pois­sa. Sa­moin en­si­hoi­don ja päi­vys­tyk­sen ra­por­tit en­na­koi­vat mah­dol­lis­ta sai­raa­la­hoi­don tar­peen kas­vua. Kun ta­paus­mää­rät py­sy­vät kor­kea­na, pal­ve­lui­den pa­laut­ta­mi­nen nor­maa­lik­si siir­tyy jat­ku­vas­ti. Tä­män vuok­si on edel­leen jat­ket­ta­va va­ro­toi­mia, ku­ten mas­kien käyt­töä, el­lei tur­va­vä­le­jä voi­da säi­lyt­tää”, muis­tut­taa Kai­nuun so­ten ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen.

Vii­kol­la 9 tar­tun­to­ja to­det­tiin yh­teen­sä 1039. Po­si­tii­vis­ten ta­paus­ten mää­rä kas­voi edel­li­ses­tä vii­kos­ta noin 23 %. Ko­ro­na­tes­te­jä otet­tiin 3519, jois­ta po­si­tii­vis­ten osuus on noin 30 %. Tes­taus­mää­rä nou­si edel­li­seen viik­koon ver­rat­tu­na noin tu­han­nel­la.

Ko­ko pan­de­mian ai­ka­na Kai­nuus­sa on tä­hän men­nes­sä to­det­tu noin 8000 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta vuo­den 2022 ai­ka­na noin 6500.

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys te­hos­te­tuis­ta ter­veys­tur­val­li­suus­toi­mis­ta ti­lo­jen käyt­töä kos­kien. Myös suo­si­tuk­set kas­vo­mas­kien käy­tös­tä, etä­työs­tä se­kä lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­ses­ta ovat edel­leen voi­mas­sa. Ko­ro­na­tes­tiin suo­si­tel­laan ha­keu­tu­maan, mi­kä­li epäi­lee al­tis­tu­neen­sa ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta. Ko­ro­na­tes­taus pal­ve­lee päi­vit­täin KAKS:n dri­ve-in tes­tia­se­mal­la se­kä ar­ki­sin kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la.

Uu­si Nu­va­xo­vid-ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te on saa­ta­vil­la ro­ko­tus­pis­teil­lä en­si vii­kos­ta al­kaen

Kai­nuus­sa yli 18-vuo­tiais­ta kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen on saa­nut yli 64 %, mut­ta nuor­ten ikä­luok­kien ro­ko­tus­suo­ja te­hos­teen osal­ta on ma­ta­la. Al­le 40-vuo­tiail­la osuus on al­le 40 %. Te­hos­tean­nos­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le, 12–17-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le se­kä yli 12-vuo­tiail­le voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le.

THL suo­sit­taa uut­ta No­va­va­xin val­mis­ta­maa Nu­va­xo­vid-ro­ko­tet­ta hen­ki­löl­le, jol­le ei voi­da an­taa mR­NA- tai ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­ko­tet­ta. Val­mis­tet­ta voi­daan an­taa 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le. Kai­nuus­sa ro­kot­teen saa va­raa­mal­la ajan kun­tien ro­ko­tus­pis­teel­le en­si vii­kos­ta al­kaen.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen 044 7970 011

Takaisin uutisiin