Ensimmäiset koronarokotteet Kainuussa annetaan etulinjan henkilöstölle vuoden vaihteessa

Ensimmäiset koronarokotteet Kainuussa annetaan etulinjan henkilöstölle vuoden vaihteessa

Val­tio­neu­vos­to on 22.12 an­ta­nut ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia kos­ke­van ase­tuk­sen, jos­sa sää­de­tään ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä ja ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­tä. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti ro­ko­tuk­set aloi­te­taan ko­ro­nan hoi­toon ja tut­ki­muk­siin osal­lis­tu­vas­ta so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tös­tä. Ro­kot­teet saa­pu­vat maa­han aluk­si pie­nis­sä, n. 10 000 ro­kot­teen eris­sä, jo­ten toi­min­ta käyn­nis­tyy vai­heit­tain.

Kai­nuu­seen en­sim­mäi­nen noin tu­han­nen ro­kot­teen erä saa­puu vuo­den vaih­tees­sa. Tä­män het­ken tie­don mu­kaan en­sim­mäi­si­nä viik­koi­na voi­daan ro­kot­taa noin 1500 am­mat­ti­lais­ta, jot­ka työs­ken­te­le­vät ns. ko­ro­nae­tu­lin­jas­sa.

Lue Kainuun soten tiedote kokonaisuudessaan tästä.

 

Takaisin uutisiin