Bussimatkustajalla tartunta - Koronavilkkuhälytyksissä jatkossa kaikki testeihin

Bussimatkustajalla tartunta - Koronavilkkuhälytyksissä jatkossa kaikki testeihin

Lauan­tai­na Hel­sin­gis­tä klo 19:35 saa­pu­neel­la Ka­jaa­niin On­ni­bus­sin vuo­rol­la mat­kus­ta­neel­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ta­voit­ta­nut pääo­san mat­kus­ta­jis­ta ja oh­jeis­ta­nut jat­ko­toi­mia var­ten. Ka­ran­tee­ne­ja ei ole mää­rät­ty.

Ta­pauk­seen liit­tyen KAKS:n päi­vys­tyk­ses­sä 13.2. klo 22:00 jäl­keen hoi­dos­sa ol­lei­ta hen­ki­löi­tä on in­for­moi­tu ly­hy­tai­kai­ses­ta al­tis­tu­mis­mah­dol­li­suu­des­ta, mut­ta ka­ran­tee­ni­pe­rus­teet ei­vät ole täyt­ty­neet ke­nen­kään koh­dal­la.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä mat­kus­tus­ta ei ole kiel­let­ty, mut­ta alueel­ta toi­sel­le liik­ku­mi­seen liit­tyy tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen vaa­ra. Oi­rei­den il­maan­tues­sa on syy­tä ol­la mat­kus­ta­mat­ta ja ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin

Lue koko Kainun soten 15.2.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/bussimatkustajalla-tartunta-koronavilkkuhalytyksissa-jatkossa-kaikki-testeihin

Takaisin uutisiin