Paltamon kunnan tiedote koronavirustilanteesta 25.3.2020

25.03.2020

Kainuun koronavirustilanne 25.3.2020 klo 12

Tes­teis­sä to­det­tu­ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja Kai­nuus­sa ei ole. Ko­ro­na­tar­tun­to­ja, jot­ka ei­vät ole vaa­ti­neet yh­tey­de­not­toa ter­vey­den­huol­toon on erit­täin to­den­nä­köi­ses­ti myös Kai­nuus­sa, jo­ten val­ta­kun­nal­li­sia oh­jei­ta lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä on syy­tä nou­dat­taa. Hal­li­tus on an­ta­nut ih­mi­sil­le erit­täin vah­vat suo­si­tuk­set lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä, jot­ta tau­ti ei le­viäi­si ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat ei­vät vaa­ran­tui­si.

 

Oh­jei­ta kun­ta­lai­sil­le ter­vey­sa­se­mil­la asioin­tiin

Kai­nuun so­te on 25.3. jul­kais­sut oh­jeis­tuk­sen kun­ta­lai­sil­le ter­vey­sa­se­mal­la asioin­tiin pan­de­mian ai­ka­na. Oh­jeet kos­ke­vat la­bo­ra­to­rios­sa käyn­tiä, kul­kua ter­vey­sa­se­mil­le, se­kä toi­min­taoh­jei­ta ter­veys­pal­ve­luis­sa asioi­vil­le. https://so­te.kai­nuu.fi/uu­ti­set/oh­jeis­tus-kun­ta­lai­sil­le-ter­vey­sa­se­mal­la-asioin­tiin-pan­de­mian-ai­ka­na

 

Lapset ja nuoret

Kokoontumisia tulee ehdottomasti välttää. Vanhempia pyydetään varmistamaan, että heidän lapsensa viettävät vapaa-aikaansa annettujen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Paltamon kunnan nuorisotoimi on käynnistämässä virtuaalitoimintaa lapsille ja nuorille Discortissa ke 1.4. alkaen, jolloin linkki Paltamon nuorisotyön huoneeseen löytyy Instagram-tililtä @paltamon_nuorisotilat. Nuoriso-ohjaaja Jenna Heikkisen tavoittaa Whatsappilla p. 044 750 0844 ja Snapchat jennaohjus.

 

Riskiryhmät ja yli 70-vuotiaat

Valtioneuvosto on velvoittanut yli 70-vuotiaat pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia. Kaikkien velvollisuus on omalla toiminnalla estää tautia leviämästä. Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla.

Naapurit ja läheiset ihmiset ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa. Ruokaostoksiin ja muuhun asiointiin suositellaan kartoitettavan lähipiirin mahdollisuudet auttaa (mm. sukulaiset, naapurit). Lisäksi Arjen apua Paltamo-ryhmä auttaa ja tiedottaa myös päivittäistavaraliikkeiden etäpalveluista.

 

Arjen apua Paltamo

Arjen apua Paltamo –ryhmä toteuttaa vapaaehtoistoimintaa kunnan koordinoimana koronavirusepidemian aikana. Toiminnalla turvataan kuntalaisten kotona pärjäämistä. Ryhmä välittää vapaaehtoisia avuksi kauppa- ja apteekkiasiointeihin. Sekä avun tarvitsija että auttaja voivat ilmoittautua: Anu Leinonen p. 044 7500 738 ja Laura Poikonen 044 7500 989

Matkailijat ja mökkiläiset

Paltamon kunta noudattaa Kainuun soten suositusta, jonka mukaan vapaa-ajan matkailijoiden ja mökkiläisten on eri­tyi­sen tär­keää va­rau­tua mah­dol­li­seen sai­ras­tu­mi­seen omal­la ko­ti­paik­ka­kun­nal­la. Sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat mi­toit­ta­neet pan­de­miaan va­rau­tu­mi­sen­sa kun­tien asu­kas­mää­rän mu­kaan. Kai­nuun so­te pyy­tää kes­keyt­tä­mään va­paa-ajan mat­kai­lun Kai­nuu­seen pan­de­mian ajak­si.

 

Muut tiedotusasiat

Paltamon kunnan kuulutukset ja ilmoitukset ovat nähtävillä verkkosivuilla sekä virastotalon katoksessa ilmoitustaululla. Asiakaspalvelu tapahtuu puhelimitse ja sähköpostitse. Ladut pidetään kunnossa siihen saakka, kun kelit sen sallivat. Kirjastopalvelut toimivat Paltamon pääkirjastolla rajoitetusti.  

 

Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
p. 044 7500 001

30.03.2020Paltamo kunta tarjoaa etäopetuksessa oleville perusopetuksen oppilaille lounasta ruokakassien muodossa
30.03.2020Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus tiedottaa: Kajaani-Oulu-liikenteen keskeytyminen
30.03.2020Kainuun sote - pandemiatiedote 30.3.2020
30.03.2020Paltamon kirjastot on suljettu koronavirusepidemian vuoksi
30.03.2020Kainuun soten koronaposti vastaa kysymyksiin
30.03.2020Punaisen Ristin Kainuun osastot tarjoavat asiointiapua ja uusia vapaaehtoisia kaivataan
30.03.2020Kainuun sote - pandemiatiedote 28.3.2020
27.03.2020Kainuun sote - pandemiatiedote 27.3.2020
27.03.2020Kainuun sote: Ohjeita yli 70-vuotiaille ja miten voimme tukea heitä Kainuussa
27.03.2020Paltamon kunnan palvelusivustolle on avattu korona-sivu ja Arjen apua Paltamo-sivu

Siirry arkistoon »