Palaute

Tietosuoja

Tietosuoja turvaa oikeutesi henkilötietoja käsiteltäessä.

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuoja Paltamon kunnassa

Pidämme tietosuoja-asiaa tärkeänä. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja kunnanhallituksen vahvistamien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.  

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä.

Paltamon kunnan tietosuojavastaava
puh. 044 2885 550 tai 08 615 5461
paltamon.kunta@paltamo.fi

Rekisterit

Rekisteröimme sinusta erilaisia tietoja asiointiisi perustuen. Keräämme tietoja asioinnin mukaan seuraaviin rekistereihimme:

Asianhallintarekisteri 

Avustushakemustenrekisteri

Elinvoimapalveluiden yhteistyökumppanit

Etsivä nuorisotyö

Henkilöstön

Kansalaisopisto -  opettajat ja opiskelijat

Kirjasto

Koulukuraattorienrekisteri

Kunterekry.fi -palvelun profiilitietojen rekisteri ja Kuntarekry.fi -palvelun tietosuojalauseke


Luottamushenkilörekisteri

Lupa- ja valvontalautakunta

Maaseutuhallinto

Peruskoulu ja Lukio

Sidonnaisuusrekisteri

Varhaiskasvatus, esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltäpäivätoiminta

Varda -tietovarannon tietosuojaseloste

Tekniset palvelut (mm. vesi, kaukolämpö, poikkeamisluvat, vuokralaisrekisteri)

Työllisyyspalvelut

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekistereihimme rekisteröidyllä (= henkilö, jonka tietoja käsitellään) on erityisiä oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

1. Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Rekisteröidyllä on oikeus tietää käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei ja mitä häntä koskevia henkilötietoja on tallennettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

3. Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Rekisteröidyllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Rekisteröidyllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Paltamon kunnan henkilöstörekistereihin liittyen.

6. Vastustamisoikeus (artikla 21)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Tämän lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja- asetusta.

8. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille.