Palaute

Kuntalaisaloite - Tee aloitteita

Mikä on kuntalaisaloite
Paltamolaiset voivat kuntalain mukaisesti tehdä kunnan toimintaa koskevia aloitteita. Aloitteen avulla voit nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota. Aloiteoikeus tarjoaa käytännössä yksittäisille kuntalaisille mahdollisuuden saattaa tärkeinä pitämiään asioita suoraan päätöksenteon piiriin.

Aloitteessa esitetään yleensä parannusta johonkin asiantilaan, ja aloitteella pyritään usein edistämään jonkin laajemman ryhmän etua. Kuntalaisaloitetta ei siis tule sekoittaa palautteeseen tai hakemukseen. Palautetta, kehitysehdotuksia, kysymyksiä ja mielipiteitä voit antaa joko suoralla yhteydenotolla kunnan työntekijöihin tai käyttämällä Yhteydenottolomaketta . Hakemuksesta on kyse silloin, kun asukas toimii asianomaisena omassa asiassaan ja hakee esimerkiksi lupaa, etuutta tai avustusta. 

Jokainen aloite käsitellään
Jokainen kuntalaisaloite käsitellään. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kunnassa kuuluu. Aloitteen käsittelee useimmiten kunnanhallitus, lautakunta tai jokin muu kunnan viranomainen.
 

Miten aloite tehdään
Helpointa on tehdä aloite Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa. Aloitteen tekemisessä tulee noudattaa palvelussa annettuja ohjeita. Aloitteen voi toimittaa myös suoraan kunnan kirjaamoon jollakin seuraavista tavoista:

  • sähköisesti Tee aloite –lomakkeella
  • sähköpostilla (paltamon.kunta(at)paltamo.fi)
  • paperiversiona Tulosta -aloitelomake

Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Huolehdithan, että aloitteessasi on vähintään seuraavat tiedot:

  • siihen on merkitty selvästi sana "aloite"
  • asia on kerrottu selkeästi
  • mukaan on liitetty yhteystiedot
  • myös osoitetietosi on mainittu (aloitteentekijän kotikunta voidaan varmistaa).

Miten aloitteen käsittely etenee
Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kunnanvaltuustolle annetaan vähintään vuosittain tieto kuntalaisten tekemistä, valtuuston toimialaan kuuluvista aloitteista, ja kerrotaan mitä niiden seurauksena on tehty.

Jos vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee aloitteen valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa on asia otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Kansanäänestysaloite
Kansanäänestysaloitteen eli aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä vähintään neljä prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Valtuustoaloite
Kunnanvaltuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan yhteisistä asioista. Valtuusto käsittelee valtuutettujen aloitteita neljä kertaa kalenterivuodessa.

Lisäinfoa kuntalaisaloitteesta ja aloitteen laatimisesta