Palaute

Osallistu ja vaikuta

Vaikuttaminen on yhteistyötä

Kunnan yksi tehtävä on mahdollistaa ja luoda edellytyksiä asukkaittensa osallistumiselle ja vaikuttamiselle oman kuntansa toimintaan.

Vaikuttaminen perustuu kuntalaisten ja päättäjien yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Vuorovaikutuksen toteuttamiseksi kunta tarjoaa Kuntalainen -valikon verkkosivuilla kuntalaisille kanavan omien kehittämisideoiden, mielipiteiden, palautteiden ja kuntalaisaloitteiden tekemiseen.

Oikeus osallistua ja vaikuttaa

Kuntalaisen osallistumisoikeus ja vaikuttamisen mahdollisuudet on turvattu useissa laeissa. Kansalaisvaikuttaminen on lakiin perustuva oikeus kaikille kuntalaisille osallistua lain puitteissa kunnan hallintoon sekä vaikuttaa itseään koskeviin ja yhteisiin asioihin.

Vaikuttaminen edellyttää omien oikeuksiensa tiedostamista, aktiivisuutta ja halua vaikuttaa asioihin.

» Osallisuuden ja vaikuttamisen perusta

Kansalaisvaikuttamisen kanavia

  • Toiminta poliittisissa puolueissa
  • Toiminta yhdistyksissä ja yhteisöissä
  • Kansalaisaloitteiden tekeminen valtuustolle, kunnanhallitukselle, lautakunnille ja virkamiehille
  • Osallistumalla keskusteluihin tiedotusvälineissä ja verkossa
  • Äänestäminen vaaleissa

Tiedottamisvelvollisuus

Kunnilla on ns. tiedottamisvelvollisuus ja kansalaisilla oikeus saada selkeästi esitettyä tietoa elämäänsä vaikuttavista asioista.

Kuntalain 29 §:n mukaan ”kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista."

» Lisätietoa tiedottamisvelvollisuudesta

Viranomaistoiminnan julkisuus

Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta takaa kuntalaisille oikeuden saada tietoa kunnassa tapahtuvasta valmistelusta ja päätöksenteosta.

» Lisätietoa viranomaistoiminnan julkisuudesta

Lisätietoa valmistelussa olevista ja toimielinten päätöksistä  löytyy

» Valmistelussa olevat
» Päätösyhteenvedot
» Esityslista ja pöytäkirjat

Valitus- ja oikaisumahdollisuus

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään laillisuustietona mm. oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Oikaisuvaatimusohjeissa  annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Toimielimen päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. 

Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. Milloin esiteltävä asia kuuluu jonkin vastuuhenkilön toimialaan, tapahtuu asian esittely ao. vastuuhenkilön valmistelun ja ehdotuksen pohjalta.