Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Palaute

Päättäjäpankki

Päättäjäpankki -sivu on tarkoitettu ensisijaisesti Paltamon kunnan luottamushenkilöille. Sivulle kootaan taustatietoa luottamustehtävien hoitamista ja päätöksentekoa varten.

Palautetta sivujen sisällöstä ja kehittämisestä voit antaa ylläolevan Palaute -linkin kautta.

Toiminnanohjaus

Kunnan hallinto-organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä määrätään kunnan hallintosäännössä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintoja ohjataan kunnanvaltuuston työjärjestyksellä ja palkkiosäännöllä, joihin nähden kunnan hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena.

Tarkemmat ohjeet sääntöjen soveltamisesta antaa tarvittaessa kunnanhallitus.
 
Säännöt ja ohjeet
        »  Kunnan yleiset hankintaohjeet (kh 28.5.18 §133)

        »  Kunnan pienhankintaohjeet (kansallisen kynnysarvon alittavat) 
            (kh 28.5.18 §133)

» Hallinnon tukipalveluiden yhteistoimintasopimus

» Kuntalaki

» Hallintolaki

» Hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista)

» Julkisuuslaki (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta)

» Esteellisyysperusteet

» Finlex - Valtion säädöstietopankki

Toimielinten kokoukset, pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänäpito

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen  nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu.

Paltamon kunnan hallintosäännön 5 §:n a-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Muiden toimielinten kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kunnanvaltuusto

Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Myös esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista sekä ehdotuksen valtuuston päätöksiksi, on lähettävä kokouskutsun mukana, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Valtuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvin osin, mitä kunnan hallintosäännössä määrätään. Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

» Valtuuston kokoontuminen 2017 - 2021       

Kunnahallitus ja viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus pitää kokouksensa pääsääntöisesti kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina klo 17.00. Kunnanhallituksen kokouskutsu esityslistoineen postitetaan jäsenille kokousta edeltävänä keskiviikkona.

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden toinen ja neljäs tiistai klo 17 kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla kokousta seuraavana maanantaina tai sen ollessa pyhä, seuraavana arkipäivänä.

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävinä päätöstä seuraavana arkipäivänä päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa.

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa päätöstä seuraavana päivänä.

Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta kokoontuu tarvittaessa kuukauden alkupuolella keskiviikkona klo 18.00. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina ja pidetään nähtävillä kokousta seuraavan viikon maanantaina tai sen ollessa pyhä, seuraavana arkipäivänä.

» Lupa- ja valvontalautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävänäpito  

Esityslistat ja pöytäkirjat

» Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnan talous ja toiminta

Kunnan talouden tunnusluvut, talousarviot ja tilinpäätökset kolmelta viimeiseltä vuodelta löytyvät

» Talous & toiminta -sivulta

Valtuustoaloitteen tekeminen

Valtuustoaloitteen voi tehdä samalla lomakkeella kun kuntalaisaloitteenkin. Aloitteen tekeminen, ohjeet ja Tee aloite -lomake löytyvät Kuntalaisaloite -sivulta.

» Siirry Kuntalaisaloite -sivulle

Aloitteen julkaiseminen verkossa

Valtuustoaloitteet ja muut luottamushenkilöiden tässä ominaisuudessaan tekemät aloitteet ovat verkkojulkaisun kannalta eri asemassa kuin kuntalaisaloitteet.

» Lisätietoa aloitteen julkaisemisesta verkossa

Lomakkeita päättäjälle

» Luottamushenkilöiden matkalaskulomake

» Ansionmenetysten ja kustannusten korvaushakemus (xlsl)

» Luottamushenkilön perustiedot palkkioiden maksamista varten

» Puolueverovaltakirja (pdf), Puolueverovaltakirja (doc)

» Vaalikelpoisuus valtuustoon (Kuntaliiton yleiskirje 11/2016)

» Vaalirahailmoitus (sähköinen tunnistautuminen)

Kainuun liitto

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vaalit.fi -sivusto

Oikeusministeriö on julkaissut vaalisivuston, josta löytyy kattavasti tietoa ehdokkaille, äänestäjille ja järjestöille mm. eri vaaleista, äänestämisestä, vaalilainsäädännöstä, vaalikelpoisuudesta- ja rahoituksesta sekä puolueista.

» Vaalit.fi -sivusto

Vaalirahailmoitukset

Ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain (414/2000, muutettu viimeksi lailla 604/2008) mukaan kunnallisvaaleissa valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu on velvollinen tekemään ilmoituksen vaalikampanjansa rahoituksesta (vaalirahoituksesta).

Ilmoitus on tehtävä kunnan keskusvaalilautakunnalle kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Ilmoitus voidaan laatia oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle, josta ministeriössä on laadittu word- ja pdf-muodossa olevat lomakkeet.

Vaalirahailmoitukset julkaistaan vaalien jälkeen sitä mukaa kuin valitut valtuutetut ja varavaltuutetut toimittavat ilmoituksia kuntaan.

» Vaalirahailmoituksen antaminen (sähköinen tunnistautuminen)

Kuntarakenneuudistus

» Valtiovarainministeriö -Kuntauudistus

» Kuntaliitto - Kuntauudistus

...