Palaute


Kehittämishankkeita

Palvelujen muotoiluun strateginen ote -yritysryhmähanke

Toteutusaika 01.11.2017 - 31.05.2019, kokonaiskustannus 82 400 €, josta kunnalla ei ole rahoitusosuutta. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukea 75 % ja yritysten rahoitusosuutta 25 %.

Tavoitteena on yritysten liiketoiminnan strateginen kehittäminen ja tarkastelu sekä palvelujen muotoilu ja konseptointi. Hankkeessa mukana olevat yritykset uudistavat liiketoimintakonseptejaan ja markkinoinnin työkaluja sekä kokeilevat uusia keinoja toiminnan tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Yhteyshenkilö: kehitysjohtaja Salla Korhonen, p. 044 2885 660

Paltamon kalatalon käynnistämishanke

Toteutusaika 1.3.2018 - 30.11.2019, kokonaiskustannus 33 100 €, josta kunnan omarahoitusosuus on 10 %.

Hankkeella varmistetaan Paltamon kalataloinvestoinnin (tilat ja laitteet) onnistuminen ja sujuva eteneminen. Kunnan edun mukaista on myös, että tilat ovat heti alusta pitäen tehokkaassa käytössä ja että laitteita ja tiloja käytetään oikein. Hankeen (ja kalataloinvestoinnin) tuloksena on, että kalastuselinkeino saa hyvät edellytykset jatkaa toimintaa kannattavasti ja kehittää sitä edelleen

Yhteyshenkilö: hankevetäjä Simo Kemppainen p. 040 5210507

Paltamon kalatalon investointihanke

Toteutusaika 23.4. - 31.12.2019, kokonaiskustannus 590 545 €, josta on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ja kansallista tukea 80 % ja kunnan rahoitusosuutta 20 %. 

Tavoitteena on uusien kalankäsittelytilojen ja laitteiden hankkiminen, Oulujärven ja sen lähialueen kalavarojen tehokas hyödyntäminen ja kalastajien välisen yhteistyön edistäminen. Lisäksi tuetaan uusien tuotteiden kehittämistä ja parannetaan kalan markkinoille saattamisen logistiikkaa. 

Yhteyshenkilö: hankevetäjä Simo Kemppainen p. 040 5210507

Eino Leino -puiston investointihanke

Toteutusaika: 1.3.2017 – 30.11.2018, kokonaiskustannus 99 403,54 €, josta kunnan omarahoitusosuus on 39 483,54 €. 

Hankkeessa rakennettiin Eino Leino -puistoon kiinteä esiintymislava.

Yhteyshenkilö: Salla Korhonen, p. 044 2885 660

 

Neljän kunnan yritysyhteistyön kehittäminen: nykytilatutkimus

Toteutusaika 1.5. – 31.12.2017, kokonaiskustannus 34 399,87 € kunnan osuus 10 319,96 €. 

Tavoitteena oli selvittää Kainuun harvaanasuttujen kuntien Paltamon, Ristijärven, Puolangan ja Hyrynsalmen kuntien alueella aktiivisesti toimivat yritykset ja heidän tarpeet ja kehittämistoiveet sekä valmiudet strategiseen yhteistyöhön tulevaisuudessa.

Hankkeessa selvitettiin neljän kunnan alueella toimivien yritysten nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat. Kyselyn avulla saatiin tietoa yritysten investointisuunnitelmista, työntekijätarpeista sekä osaamiseen liittyvistä tarpeista. Kyselyssä selvitettiin myös yritysten halukkuutta keskinäisen yhteistyön tiivistämineen. Saatu tieto hyödynnetään elinkeinojen kehittämisessä sekä yritysten päivitetyt tiedot hyödynnetään kuntien ylläpitämissä yritysluetteloissa.

NOSTE hankkeen yrittäjäkyselyn tulokset


Järvikalaa Paltamosta -kehittämishanke

Toteutusaika: 1.1. - 31.12.2017, kokonaiskustannus 23 568,46 €, kunnan osuus 2 356,85 €

Hankkeen tavoitteena oli, että vähempiarvoisen kalan pyyntimenetelmät ja välineet tulevat kalastajille tutuiksi. Kalastajat ovat hankkineet uusia rysäpyydyksiä ja opetelleen nuottakalastusta. Kesällä 2018 kalastajat alkavat kokeilla käytännössä vähempiarvoisten kalojen pyyntiä uusin menetelmin. 

Kivesvaaran kivinäyttely -investointihanke

Toteutusaika: 1.4.2016 – 31.12.2017, kokonaiskustannus 66 395,82 €, kunnan osuus 27 635,36 €. 

Hankkeessa rakennettiin Kivesvaaralle kivinäyttely ja polku, jonka varrella on Kainuun kivilajeista koottuja kivilohkareita. Tavoitteena oli tuotteistaa kivipolku käyntikohteeksi, joka vahvistaa Kivesvaaran alueen luontomatkailumainetta.

Visit Oulujärvi -kokeiluhanke

Toteutusaika: 7.3. – 31.10.2017, kokonaiskustannus 8 547€, josta kunnan
omarahoitusosuus 857€. 

Hankkeessa kokeiltiin lentoyhtiö Norwegianin asiakaslehteä mielikuvakuvamarkkinoinnin kanavana ja mitattiin näkyvyyden tehokkuutta sekä parannettiin Oulujärven alueen tunnettuutta tulevaisuuden potentiaalisilla markkinoilla. Kokeilulla vahvistettiin alueen toimijoiden yhteistyötä ja innostettiin yhteiseen tekemiseen. Saatua tietoa hyödynnetään
jatkossa markkinoinnin suunnittelussa.