Palaute | Kaavat & kartat | Hyväksytyt kaavahankkeet

Vireillä olevat kaavahankkeet

PALTAMON BIOTUOTETEHTAAN ASEMAKAAVA 

Paltamon biotuotetehtaan asemakaavaehdotus pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä  6.2.–8.3.2019.

Seuraavaksi kaavaa muokataan saadun palautteen perusteella hyväksymiskäsittelyyn. Kunnahallituksen kokous on 27.5.2019. Asemakaavaan tehdyistä tarkistuksista huomattavimmat ovat tehtaalle johtavan Biotien liittymän siirto ja radan vartta kulkevan Varsitien linjauksen muutos. 

Hyväksymiskäsittelyyn täydennetty aineisto:

Asemakaavakartta 21.5.2019
Asemakaavaselostus 21.5.2019

Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet 21.5.2019

Liitteistä on päivitetty (maaliskuu 2019) Biojalostamon asemakaavan liikennesuunnittelu -raportti, jossa on tarkasteltu myös tehdasalueen liittymän siirto. Selvitys on laadittu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kainuun liiton yhteisenä suunnitteluhankkeena. 

Biojalostamon asemakaavan liikennesuunnittelu 21.3.2019

Lisätietoja:
kaavan laatija Ramboll Oy, Merja Isteri, 040 822 4270,
aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, 044 7104 630 
Tekninen johtaja Mikko Karjalainen, 044 2885 500

Kaavahankkeen vuorovaikutusalusta

Sivustolle kirjaudutaan ja siellä voi tutustua aineistoihin ja keskustella hankkeesta. 

Nähtävillä 6.2.–8.3.2019 ollut kaavaehdotusaineisto:

Kaavaehdotuskartta
Kaavaehdotusselostus
Luonnosvaiheen palaute ja vastineet

Kirkonkylän yleiskaavallinen tarkastelu, kaavarunko
Kirkonkylän yleiskaavallinen tarkastelu, selostus
oas palaute ja vastineet
Meluraportti
Biojalostamon asemakaavan liikennesuunnittelu
Arkeologinen inventointi
Matinkangas tervahaudan arkeologinen kaivaus
KaiCell YVA-selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAN TÄYDENNYS


Paltamon Va­ris­nie­men kylän tilaa 578-407-5-26 koskeva Oulujärven ranta-osayleiskaavan täydennyksen kaavaehdotus pidettiin MRA 19 §:n mukaisesti nähtävillä 16.1.–22.2.2019. Kaava-alue sijaitsee Mutoudenniemellä. 

Kaava-asiakirjat on täydennetty hyväksymiskäsittelyä varten. 

Kaavakartta 10.12.2018 täydennetty 20.3.2019
Kaavaselostus 10.12.2018 täydennetty 20.3.2019

Lisätietoja antavat aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh. 044 7104 630 ja tekninen johtaja Mikko Karjalainen 044 2885 500.

Kuulutus

Paltamon biotuotetehtaan asemakaava ja muu valmisteluaineisto asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteen esittämistä varten ajalle 4.7.-17.8.2018.

Kaava-aineisto on nähtävillä kirjastolla (Korpitie 9) 4.7.-31.7.2018 kirjaston aukioloaikoina ja 1.8.-17.8.2018 kunnanvirastolla (Vaarankyläntie 7). Lisäksi kaava-aineisto on koko nähtävilläoloajan esillä Paltamon kunnan internetsivuilla osoitteessa http:/www.paltamo.fi

Kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteensä 17.8.2018 klo 16.00 mennessä kirjallisesti osoitteella "Biotuotetehtaan asemakaava", Paltamon kunnanhallitus, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköpostitse paltamon.kunta(at) paltamo.fi.

Kunnanhallitus

Kuulutus

Paltamon Biotuotetehtaan asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§) on nähtävillä 10.1.–10.2.2018 Paltamon kunnan verkkosivuilla http://www.paltamo.fi.

Kaavahankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus (yhteinen  biojalostamon YVA-hankkeen kanssa) pidetään 18.1.2018 Paltamon Korpitien koululla klo 17.00 alkaen.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kunnanhallitukselle osoitettuna 10.2.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella "Biotuotetehtaan asemakaava, Paltamon kunnanhallitus, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo" tai sähköpostitse paltamon.kunta(at)altamo.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Paltamon kunnanvirastolla. 

Kunnanhallitus

Kuulutus

Oulujärven rantaosayleiskaavan osittaisen muutoksen kaavaehdotus Mieslahden osa-alueella tilalla Valkeisvaara 64:7 ja Melalahden osa-alueella tilalla Julkunsalo 44:16.

Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 20.9. - 20.10.2017 kunnanvirastolla teknisessä toimistossa (Vaarankyläntie 7) ja internetosoitteissa www.paltamo.fi ja www.kimmokaava.fi (MRL 65§, MRA 27§).

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköisesti osoitteeseen paltamon.kunta(at)paltamo.fi.

Lisätietoja: kaavan laatija Kimmo Mustonen, p. 0400 703 521 ja tekninen johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500 

Paltamossa 20.9.2017                                                                     Kunnanhallitus

Kuulutus

Ilmoitus Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen kortteleita 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyviä liikenne-, vesi- ja viheralueita koskevan asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluvaiheen kuulemisaineiston nähtäville asettamisesta (MRL 62-63 §, MRA 30 §).

Luonnos ja hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 23.11.2016 alkaen Paltamon kunnanvirastolla ja kunnan internetsivuilla www.paltamo.fi. Luonnos on nähtävillä 23.12.2016 saakka.

Mielipiteet kaavaluonnosaineistosta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköisesti osoitteeseen paltamon.kunta(at)paltamo.fi.

Lisätietoja antavat:
Aluearkkitehti Harri Lindroos, p. 0400 855 956
Teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500 

Paltamossa 23.11.2016                                                                     Kunnanhallitus

Kuulutus

Paltamon taajaman Metelinniemen golfkenttäalueen asemakaavan muutos asetetaan MRL 65§ mukaisesti ehdotuksena nähtäville 9.11.-9.12.2016 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotusasiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastolla teknisessä toimistossa ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.paltamo.fi.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteella: Paltamon kunta, kunnanhallitus, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköisesti osoitteeseen: paltamon.kunta@paltamo.fi.

Lisätietoja antavat aluearkkitehti Harri Lindroos, p. 0400 855 956 ja teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500.

Kuulutus

Ilmoitus Paltamon taajaman asemakaavan korttelia 229 ja siihen liittyviä katu- ja viheralueita koskevan kaavamuutoksen vireilletulosta ja hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutoksen luonnosaineiston nähtävilleasettamisesta (MRL 63§, MRA 30 §).

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 19.10.2016 alkaen ja luonnosaineisto 19.10. – 18.11.2016 kunnanvirastolla  teknisessä toimistossa ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.paltamo.fi.

Mielipiteet kaavaluonnosaineistosta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköisesti osoitteeseen paltamon.kunta(at)paltamo.fi.

Lisätietoja antavat:
Aluearkkitehti Harri Lindroos, p. 0400 855 956
Teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500 

Paltamossa 19.10.2016                                                                     Kunnanhallitus

Kuulutus

Ilmoitus Paltamon Kivesjärven kiinteistöä Karjala 5:38 koskevan rantaosayleiskaavamuutoseehdotuksen nähtäville asettamisesta (MRL65§ ja MRA 27§).

Kaavamuutosehdotus on nähtävillä kunnanviraston teknisessä toimistossa (Vaarankyläntie 7) ja Paltamon kunnan internetsivuilla osoitteessa www.paltamo.fi 19.10. – 18.11.2016 välisen ajan. 

Mahdolliset muistutukset kaavamuutoksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköisesti osoitteeseen paltamon.kunta(at)paltamo.fi.
Lisätietoja antavat:
kaavamuutoksen laatija Kimmo Mustonen, p. 0400 703 521

aluearkkitehti Harri Lindroos, p. 0400 855 956
teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500 

Paltamossa 19.10.2016                                                                     Kunnanhallitus

Kuulutus

Ilmoitus Paltamon Varisniemen kylän tilaa 578-407-9-28 koskevan MRL 72§:n mukaisen Oulujärven rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta (MRL65§ ja MRA 27§). Kaavamuutos koskee yksittäisen rakennuspaikan siirtoa.

Kaavamuutosehdotus on nähtävillä kunnanviraston teknisessä toimistossa (Vaarankyläntie 7) ja Paltamon kunnan internetsivuilla osoitteessa www.paltamo.fi 19.10. – 18.11.2016 välisen ajan. 

Mahdolliset muistutukset kaavamuutoksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköisesti osoitteeseen paltamon.kunta(at)paltamo.fi.
Lisätietoja antavat: kaavamuutoksen laatija Kimmo Mustonen, p. 0400 703 521, aluearkkitehti Harri Lindroos, p. 0400 855 956 ja teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500 
Paltamossa 19.10.2016                                                                     Kunnanhallitus

Kuulutus

Ilmoitus Paltamon Metelinniemen golfkentän alueen asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä asemakaavan luonnosvaiheen valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta (MRL62§, MRL 63§, MRA 30§).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 13.7.2016 alkaen kirjastolla (Korpitie 9) ja 1.8.2016 alkaen kunnanvirastolla (Vaarankyläntie 7). Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 13.7. – 19.8.2016 kirjastolla ja 1.8. – 19.8. kunnanvirastolla. Mielipiteet kaavaluonnosaineistosta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköisesti osoitteeseen paltamon.kunta(at)paltamo.fi.

Paltamossa 13.7.2016                                                                     Kunnanhallitus

Kuulutus

Ilmoitus Paltamon Kivesjärven rantaosayleiskaavan muutoksen vireilletulosta ja hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä asemakaavan luonnosvaiheen valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta (MRL62§, MRL 63§, MRA 30§). Muutos koskee tiloja Karjala 5:38 ja Notko 5:37 Paltamon Kivesjärven rantaosayleiskaava-alueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 13.7.2016 alkaen kirjastolla (Korpitie 9) ja 1.8.2016 alkaen kunnanvirastolla (Vaarankyläntie 7). Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 13.7. – 19.8.2016 kirjastolla ja 1.8. – 19.8. kunnanvirastolla. Mielipiteet kaavaluonnosaineistosta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköisesti osoitteeseen paltamon.kunta(at)paltamo.fi.

Paltamossa 13.7.2016                                                                     Kunnanhallitus

Kuulutus

Ilmoitus Oulujärven rantaosayleiskaavan muutoksen vireilletulosta ja hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä asemakaavan luonnosvaiheen valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta (MRL62§, MRL 63§, MRA 30§). Muutos koskee tilaa Tuomela 9:28 Oulujärven rantaosayleiskaavan Neuvosenniemen osa-alueella Paltamon Ukonlahdessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 13.7.2016 alkaen kirjastolla (Korpitie 9) ja 1.8.2016 alkaen kunnanvirastolla (Vaarankyläntie 7). Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 13.7. – 19.8.2016 kirjastolla ja 1.8. – 19.8. kunnanvirastolla. Mielipiteet kaavaluonnosaineistosta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköisesti osoitteeseen paltamon.kunta(at)paltamo.fi.

Paltamossa 13.7.2016                                                                     Kunnanhallitus

Kuulutus

Ilmoitus Paltamon Va­ris­nie­men kylän tilaa 578-407-9-28 koskevan MRL 72§:n mukaisen Oulujärven rantaosayleiskaavan muutoksen vireilletulosta sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavamuutosluonnoksen nähtäville asettamisesta kaavan valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRL 62§, MRL 63§, MRA 30§). Kaavamuutos koskee yksittäisen rakennuspaikan siirtoa. Luonnos on nähtävillä 20.4. – 20.5.2016.
Aineisto on nähtävillä kun­nan teknisessä toimistossa ja kunnan internet-sivuilla osoit­tees­sa www.paltamo.fi. Aineistoa koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan nähtävilläoloaikana osoitteella Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköpostilla osoitteeseen paltamon.kunta@paltamo.fi.
Lisätietoja antavat:
Aluearkkitehti Harri Lindroos, p. 0400 855 956
Teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500 
Paltamossa 20.4.2016                                                                     Kunnanhallitus

Kuulutus

Paltamon Luhtaniemen alueen katusuunnitelma pidetään MRA 43§:n mukaisesti nähtävillä 22.1. - 13.2.2015 Paltamon kunnan teknisten palveluiden ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla osoitteessa www.paltamo.fi.
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteella Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköisesti osoitteeseen paltamon.kunta(a)paltamo.fi.
Lisätiedot:
teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500 
Paltamossa 21.1.2015                                                                     Kunnanhallitus

Kuulutus

Paltamon Luhtaniemen alueen asemakaavaehdotus pidetään MRL 65§:n ja MRA 27§:n mukaisesti nähtävillä 19.11. - 19.12.2014 Paltamon kunnan teknisten palveluiden ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla osoitteessa www.paltamo.fi.
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteella Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköisesti osoitteeseen paltamon.kunta(a)paltamo.fi.
Lisätietoja antavat:
Aluearkkitehti Harri Lindroos, p. 0400 855 956
Teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500 
Paltamossa 19.11.2014                                                                     Kunnanhallitus

Kuulutus

Kontiomäen asema-alueen asemakaavan muutosehdotus pidetään MRL 65 § ja MRA 67 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 26.3. - 25.4.2014 Paltamon kunnanvirastolla ja kunnan internetsivuilla. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteella: Paltamon kunta/ Kunnanhallitus, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo tai sähköpostilla osoitteeseen paltamon.kunta(at)paltamo.fi.

Lisätietoja antavat:
Aluearkkitehti Harri Lindroos, p. 0400 855 956
Teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500
Paltamossa 24.3.2014
Kunnanhallitus 

Vireilletuloilmoitus

MRL 63 §:n mukaisesti ilmoitamme Miesjärven ranta-asemakaavan laatimisen käynnistämisestä. Kaava koskee Miesjärven länsi- ja etelärantaa, Saarijärveä ja Nuottijärveä sekä niiden läheisyydessä olevia pienempiä vesialueita.
Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 25.8.2010 alkaen kunnantoimistolla (Vaarankyläntie 7) ja kunnan internet-sivuilla www.paltamo.fi sekä kaavan laatijan internet-sivuilla www.kimmokaava.fi. Osallisella on ennen kaavaehdotusten asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle elinkeino-, liiikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 

Lisätietoja antavat:
Teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen, puh. 044 2885 500
Aluearkkitehti Harri Lindroos, puh. 0400 855 956

Paltamossa 25.8.2010
Kunnanhallitus 

Vireilletuloilmoitus 

MRL 63 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavien asemakaavamuutosten vireille tulosta: 
  • Oulunrinteen asemakaavamuutos
    (valmisteluaikaa jatkettu  liikennejärjestelyihin liittyen)
  • Rantakujan asemakaavamuutos
  • Ranta-asemakaavamuutokset (nämä kaavat on hyväksytty 2013)
Kaavatöiden sisältöä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävänä kunnantoimistolla (Vaarankyläntie 7) ja kunnan internetsivuilla www.paltamo.fi. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 
Lisätietoja antavat:
Teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen, puh. 044 2885 500
Aluearkkitehti Harri Lindroos, puh. 0400 855 956

 

Paltamossa 20.1.2009
Kunnanhallitus 

 

Oulunrinteen asemakaava

Lisätietoja antavat:
Aluearkkitehti Harri Lindroos, p. 0400 855 956
Teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen p. 044 2885 500

        Huom. valmisteluaikaa jatkettu liikennejärjestelyihin liittyen

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen kaavoituskatsaus Paltamon kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoitushankkeista pidetään nähtävänä kunnan teknisten palveluiden toimistossa ja kunnan internet-sivuilla.
Lisätietoja antavat:
Tekninen johtaja Mikko Karjalainen, puh. 044 2885 500
Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen puh. 044 7104 630

...