Rakentaminen | Rakennusvalvonta | Rakennusjärjestys | PoikkeuslupaAvustukset

Rakentaminen

Tarvitset ennen rakentamisen aloittamista lain vaatimat rakennusluvat, jotka voit hakea kunnalta.

Hakeminen

Paltamon kunnan rakennusvalvonta käsittelee kaikki lupahakemukset (rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat) sekä toimenpide- ja purkamisilmoitukset sähköisesti    Lupapiste -palvelun kautta.

Lupapiste-palvelussa rakennushanke voidaan valmistella alusta loppuun rakennuttajan, suunnittelijoiden ja viranomaisen yhteistyönä. Palvelu mahdollistaa myös sähköisen neuvontapyynnön. Neuvontapyynnön voit tehdä esimerkiksi silloin, kun haluat ennakkoon varmistaa tarvitsetko lupaa vai et.

 • Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttö on maksutonta.

 • Kirjaudu Lupapistepalveluun. Tunnuksina on sähköpostiosoitteesi ja itse määrittämäsi salasana. Jos hanke on perustettu Lupapisteeseen viranomaisen toimesta, saat kutsun hankkeelle sähköpostiisi. Siirry tällöin sähköpostiisi tulleesta linkistä palveluun ja hyväksy kutsu hankkeella. Tämän jälkeen pääset hankkeelle kirjautumalla palveluun milloin ja missä vain kunhan olet internetissä.

 • Lupapisteen käyttö alkaa ilmoittamalla esimerkiksi osoitteella kohde, johon lupaa haet. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellesi muodostuu työtila, jossa voit täydentää hankkeen tietoja yhdessä eri osapuolten kanssa.

 • Voit myös kysyä neuvoa viranomaiselta Lupapisteen kautta hankkeesi eri vaiheissa. Viranomainen pääsee kommentoimaan hankettasi silloin, kun se on ”Näkyy viranomaiselle” tilassa. Luonnos-tilassa oleva hanke muuttuu tallaiseksi, kun kysyt keskustelupalstalla viranomaiselta jotakin tai kun jätät hakemuksen. 

 • Kutsu hankkeelle mukaan tarpeelliset tahot "Osapuolet" -välilehdeltä (viranomaista, joka käsittelee lupahakemukset, ei voi kutsua!). Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle. Huomioithan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.  Anna pääsuunnittelijalle valtuutus täydentää hakemusta ja tarkistaa täyttämäsi tiedot. Pääsuunnittelija on ammattilainen ja on melko varmasti ollut tekemisissä sähköisten palveluiden kanssa.

 • Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.

Viranomainen ohjaa ja opastaa hankkeen etenemistä Lupapiste-palvelussa keskustelupalstalla. Kaikista viranomaisen kirjoittamista kommenteista tulee sähköpostiin ilmoitus, jonka saa hankkeella kytkettyä pois ”Osapuolet” -välilehdellä.

Ohjeita Lupapiste -palvelun käytöstä:

Ajankohtaiset kysymykset Lupapisteen käytöstä - asiakastuki

Pikaopas Lupapisten käyttöön

Lupapisteen prosessikuvaus

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä lupapalvelua, hakemuksen voi tehdä myös paperisena. Tällöinkin hakemuksesi siirretään sähköiseen palveluun, joten kaikki luvat käsitellään 100% sähköisesti.

Hakemuskaavakkeena käytetään Suomen Kuntaliiton lomaketta nro ke6666.
Samalla kaavakkeella voi hakea rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupaa tai tehdä toimenpideilmoituksen.

Paltamon kuntaan riittää hakemus yhtenä kappaleena.

Paperiset lupahakemusasiakirjat liitteineen toimitetaan rakennustarkastajan toimistoon, jossa lupahakemus käsitellään.
 
Postitusosoite:
Paltamon kunta
Tekninen palvelu
Vaarankyläntie 7,
88300 Paltamo

Hakemusasiakirjat

» Rakennuslupahakemus ke6666 (PDF)
» Rakennuslupahakemus ke6666 (Word)
» Rakennushankeilmoitus RH1 (väestörekisterikeskukselle)

» Rakennustyön vastaava työnjohtaja lomake (PDF)

» Naapurin kuuleminen (Word)

» Ohjeet rakennus- ja toimenpideluvan hakemisesta
»
Rakennuslupahakemuksen täyttöohjeet

Lisätietoja:
Mikko Karjalainen, Rakennustarkastaja p. 044 2885 500 

Rakennusluvan käsittely

Käsittelyaika

Lupahakemuksen käsittelyaika on noin kuukausi.
 
Maksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään maankäyttö - ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla. Maksujen suuruus perustuu Paltamon kunnanvaltuuston päättämiin taksoihin.

» Paltamon kunnan rakennusvalvontaviranomaisen maksut

Valitus- ja luvan voimassaoloaika sekä töiden aloittaminen

Viranhaltijan päätöksestä on 14 vrk:n valitusaika, lautakunnan päätöksestä 30 vrk. Rakennustyöt voi aloittaa, kun päätös on lainvoimainen ja luvassa määrätyin ehdoin. Luvan voimassaoloaika selviää lupapäätöksestä

Työaikaiset toimenpiteet

Rakennuslupapäätökseen tulee tutustua huolellisesti.
Luvassa on määrätty:

 • aloituskokouksen tarpeellisuus
 • toimitettavat erityissuunnitelmat
 • rakennusaikana pidettävät katselmukset
 • vastaavan sekä iv- ja kvv-työnjohtajan tarpeellisuus
 • lupaan asetetut muut ehdot
KVV-työnjohtaja = kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston lakimääräinen työnjohtaja on erityisalan rakennusammattilainen, jolla on oltava vähintään Lvi-alan teknikon tutkinto tai omattava sitä vastaavat tiedot sekä täyttää MRL:n ja RakMk:n vaatimukset..
IV-työnjohtaja = kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston lakimääräinen työnjohtaja on erityisalan rakennusammattilainen, joka täyttää KVV- työnjohtajan tapaan MRL:n ja RakMk:n vaatimukset.

Tietosuoja

Rekisteröimme sinusta erilaisia tietoja asiointiisi perustuen. Lisää tietosuojasta tästä linkistä.


Muuta

Rakentaminen suunnittelutarvealueella

Suunnittelutarvealue (MRL 16 §)

Tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

» Paltamon taajaman suunnittelutarvealue
» Kontiomäen taajaman suunnittelutarvealue

Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella (MRL 137 §)

Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen

  1. Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  2. Ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja
  3. On sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.