Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Rakentaminen | Rakennusvalvonta | Rakennusjärjestys | PoikkeuslupaAvustukset

Rakentaminen

Lupahakemusten jättäminen

Lupahakemusasiakirjat liitteineen toimitetaan rakennustarkastajan toimistoon, jossa lupahakemus käsitellään.
 
Postitusosoite:
Paltamon kunta
Tekninen palvelu
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
 
Lisätietoja:
Mikko Karjalainen, Rakennustarkastaja
p. 044 2885 500 

Hakeminen ja asiakirjat

Rakennus- tai toimenpidelupa haetaan kirjallisesti rakennustarkastajalta. Hakemuskaavakkeena käytetään Suomen Kuntaliiton lomaketta nro ke6666.
Samalla kaavakkeella voi hakea myös toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupaa tai tehdä toimenpideilmoituksen.

Paltamon kuntaan riittää hakemus yhtenä kappaleena.

Hakemuslomakkeita ja lisäohjeita saa Paltamon kunnan teknisestä toimistosta

 • rakennustarkastaja Mikko Karjalainen 044 2885 500 tai
 • osastosihteeri Paula Hyttinen 044 7500 255

Hakemusasiakirjat

» Rakennuslupahakemus ke6666 (PDF)
» Rakennuslupahakemus ke6666 (Word)
» Rakennushankeilmoitus RH1 (väestörekisterikeskukselle)

» Rakennustyön vastaava työnjohtaja lomake (PDF)

» Ohjeet rakennus- ja toimenpideluvan hakemisesta
»
Rakennuslupahakemuksen täyttöohjeet

Rakennusluvan käsittely

Käsittelyaika

Lupahakemuksen käsittelyaika on noin kuukausi.
 
Maksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään maankäyttö - ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla. Maksujen suuruus perustuu Paltamon kunnanvaltuuston päättämiin taksoihin.

» Paltamon kunnan rakennusvalvontaviranomaisen maksut

Valitus- ja luvan voimassaoloaika sekä töiden aloittaminen

Viranhaltijan päätöksestä on 14 vrk:n valitusaika, lautakunnan päätöksestä 30 vrk. Rakennustyöt voi aloittaa, kun päätös on lainvoimainen ja luvassa määrätyin ehdoin. Luvan voimassaoloaika selviää lupapäätöksestä

Työaikaiset toimenpiteet

Rakennuslupapäätökseen tulee tutustua huolellisesti.
Luvassa on määrätty:

 • aloituskokouksen tarpeellisuus
 • toimitettavat erityissuunnitelmat
 • rakennusaikana pidettävät katselmukset
 • vastaavan sekä iv- ja kvv-työnjohtajan tarpeellisuus
 • lupaan asetetut muut ehdot
KVV-työnjohtaja = kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston lakimääräinen työnjohtaja on erityisalan rakennusammattilainen, jolla on oltava vähintään Lvi-alan teknikon tutkinto tai omattava sitä vastaavat tiedot sekä täyttää MRL:n ja RakMk:n vaatimukset..
IV-työnjohtaja = kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston lakimääräinen työnjohtaja on erityisalan rakennusammattilainen, joka täyttää KVV- työnjohtajan tapaan MRL:n ja RakMk:n vaatimukset.

Muuta

Rakentaminen suunnittelutarvealueella

Suunnittelutarvealue (MRL 16 §)

Tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

» Paltamon taajaman suunnittelutarvealue
» Kontiomäen taajaman suunnittelutarvealue

Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella (MRL 137 §)

Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen

  1. Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  2. Ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja
  3. On sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.