Yhteysviranomaisen (ELY-keskus) lausunto Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalue -hankkeen arviointiohjelmasta