Kuulutus Prokon Wind Energy Finland Oy:n Paltamon Varsavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta