Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireilletulosta, Maanrakennus Möttönen Oy