Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulosta, Maanrakennus Möttönen Oy