Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa dnro PSAVI/2862/2018, Laattaansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 156/2016/1 lupamääräysten 2 ja 3 muuttaminen, Paltamo