Palaute | Hyväksytyt kaavahankkeet | Vireillä olevat kaavahankkeet

Kunnan kaavahankkeet ja -kartat

Kaavahankkeet- ja kartat -sivuilta löytyvät yllä olevien linkkien kautta sekä hyväksytyt kaavat että vireillä olevat kaavahankkeet, niihin liittyvät kaavamateriaalit sekä kaavoituksen liittyvät kuulutukset. Sivulta löytyvät linkit kunnan rantaosayleiskaavoihin, ranta-asemakaavoihin ja Paltamon taajaman ja Kontiomäen ajantasakaavoihin.

Tarkoituksena on tarjota viranomaisten ja asiakkaiden käyttöön sähköisessä muodossa käsiteltävät ja julkaistavat voimassaolevat kaavakartat kaavamääräyksineen ja merkintöineen.

Kaavoitukseen liittyvät vireilletulot ja kuulutukset löytyvät kunnanviraston viralliselta ilmoitustaululta Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo.

Lisätietoja:
Teknisten palveluiden johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 2885 500
Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, 044 7104 630

Kaavoituskatsaus 2019

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.12.2018 § 317 hyväksynyt vuoden 2019 kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksessa esitellään kunnassa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavahankkeet. Kaavoituskatsaus 2019 on nähtävänä kunnantalolla sekä kunnan internet-sivuilla osoit­tees­sa www.paltamo.fi.

Kaavoituskatsaus 2019
Liitekarttoja

Maankäyttö ja kaavoitus

Kaavajärjestelmä 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) määriteltyä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan ohella.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on

  • aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys
  • merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön
  • valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen

Maakuntakaava
Maakuntakaava usean kunnan alueelle laadittu yleispiirteinen suunnitelma, jossa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen suuntaviivat ja periaatteet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet täsmentyvät maakuntakaavassa alueiden käytön periaatteiksi ja aluevarauksiksi ja vaikuttavat tätä kautta kuntien alueiden suunnitteluun. Kainuussa  maakuntakaavoituksesta vastaa Kainuun maakunta -kuntayhtymä.

Kainuun maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kainuun maakuntakaavan 7.5.2007, valtioneuvosto on vahvistanut maakuntakaavan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 29.4.2009. Maakuntakaava käsittää koko Kainuun maakunnan alueen.

Maakuntakaavakartta sekä maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset ovat nähtävänä erillisessä karttapalvelussa.

Yleiskaavat
Yleiskaavat ovat kunnan laatimia yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakentamisen sekä muun maankäytön suunnittelemisen perustaksi laadittavia kaavoja, jotka sisältävät pääpiirteet alueen käyttämisestä eri tarkoituksiin. Oikeusvaikutteisella rantaosayleiskaavalla voidaan jakaa rantarakennusoikeudet tilakohtaisesti siten, että rakennuslupa voidaan myöntää suoraan ilman poikkeamiskäsittelyä  tai yksityiskohtaista ranta-asemakaavaa.

Asemakaavat
Asemakaavat laaditaan kunnan toimesta sellaisille alueille, joiden rakentamisen ja muun maankäytön yksityiskohtainen järjestäminen on tarpeellista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa ylläpitämään ns. ajantasakaava-yhdistelmää, jossa esitetään yhdelle kartalle koottuna voimassaoleva asemakaavatilanne. Tarkoituksena on tarjota viranomaisten ja asiakkaiden käyttöön sähköisessä muodossa käsiteltävät ja julkaistavat voimassaolevat ajantasakaavakartat kaavamääräyksineen ja merkintöineen. Paltamon kunnassa ajantasakaava on laadittu erikseen Kirkonkylän ja Kontiomäen alueille.

Ranta-asemakaavat
Ranta-asemakaavat laaditaan maanomistajan toimesta riittävän laajalle alueelle rantojen lomarakentamisen järjestämistä varten. 

Kainuun ELY (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) seuraa kunnan kaavoitustoimea ja sillä on mahdollisuus puuttua oikaisuvaatimuksella ja valittamalla kunnan päätöksiin, mikäli ne eivät ole lain mukaisia.

Maankäyttö

Kunnan alueen maankäyttöä ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Lakia sovelletaan alueiden suunnittelussa ja käytössä sekä rakentamisessa.
Maankäytön suunnittelulla ohjataan eri alueiden käyttöä ja rakentamista - miten eri toiminnat sijoittuvat ja painottuvat eri alueille, mihin ja miten sijoittuvat asuminen, teollisuus, palvelutoiminnat ja virkistysalueet. 

Tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle.

Kaavoitus

Kaavoitustyö on suunnittelua, jolla määritellään mihin tarkoitukseen ja miten maa-alueita kunnassa käytetään. Paltamon kunnassa maankäyttöä, kaavoitusta ja rakentamista ohjaa ja valvoo kunnanhallitus.